ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 143

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 143)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  త్యం చిద్ అత్రిమ్ ఋతజురమ్ అర్థమ్ అశ్వం న యాతవే |
  కక్షీవన్తం యదీ పునా రథం న కృణుథో నవమ్ || 10-143-01

  త్యం చిద్ అశ్వం న వాజినమ్ అరేణవో యమ్ అత్నత |
  దృళ్హం గ్రన్థిం న వి ష్యతమ్ అత్రిం యవిష్ఠమ్ ఆ రజః || 10-143-02

  నరా దంసిష్ఠవ్ అత్రయే శుభ్రా సిషాసతం ధియః |
  అథా హి వాం దివో నరా పున స్తోమో న విశసే || 10-143-03

  చితే తద్ వాం సురాధసా రాతిః సుమతిర్ అశ్వినా |
  ఆ యన్ నః సదనే పృథౌ సమనే పర్షథో నరా || 10-143-04

  యువమ్ భుజ్యుం సముద్ర ఆ రజసః పార ఈఙ్ఖితమ్ |
  యాతమ్ అచ్ఛా పతత్రిభిర్ నాసత్యా సాతయే కృతమ్ || 10-143-05

  ఆ వాం సుమ్నైః శంయూ ఇవ మంహిష్ఠా విశ్వవేదసా |
  సమ్ అస్మే భూషతం నరోత్సం న పిప్యుషీర్ ఇషః || 10-143-06