ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 144

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 144)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అయం హి తే అమర్త్య ఇన్దుర్ అత్యో న పత్యతే |
  దక్షో విశ్వాయుర్ వేధసే || 10-144-01

  అయమ్ అస్మాసు కావ్య ఋభుర్ వజ్రో దాస్వతే |
  అయమ్ బిభర్త్య్ ఊర్ధ్వకృశనమ్ మదమ్ ఋభుర్ న కృత్వ్యమ్ మదమ్ || 10-144-02

  ఘృషుః శ్యేనాయ కృత్వన ఆసు స్వాసు వంసగః |
  అవ దీధేద్ అహీశువః || 10-144-03

  యం సుపర్ణః పరావతః శ్యేనస్య పుత్ర ఆభరత్ |
  శతచక్రం యో ऽహ్యో వర్తనిః || 10-144-04

  యం తే శ్యేనశ్ చారుమ్ అవృకమ్ పదాభరద్ అరుణమ్ మానమ్ అన్ధసః |
  ఏనా వయో వి తార్య్ ఆయుర్ జీవస ఏనా జాగార బన్ధుతా || 10-144-05

  ఏవా తద్ ఇన్ద్ర ఇన్దునా దేవేషు చిద్ ధారయాతే మహి త్యజః |
  క్రత్వా వయో వి తార్య్ ఆయుః సుక్రతో క్రత్వాయమ్ అస్మద్ ఆ సుతః || 10-144-06