ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 145

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 145)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇమాం ఖనామ్య్ ఓషధిం వీరుధమ్ బలవత్తమామ్ |
  యయా సపత్నీమ్ బాధతే యయా సంవిన్దతే పతిమ్ || 10-145-01

  ఉత్తానపర్ణే సుభగే దేవజూతే సహస్వతి |
  సపత్నీమ్ మే పరా ధమ పతిమ్ మే కేవలం కురు || 10-145-02

  ఉత్తరాహమ్ ఉత్తర ఉత్తరేద్ ఉత్తరాభ్యః |
  అథా సపత్నీ యా మమాధరా సాధరాభ్యః || 10-145-03

  నహ్య్ అస్యా నామ గృభ్ణామి నో అస్మిన్ రమతే జనే |
  పరామ్ ఏవ పరావతం సపత్నీం గమయామసి || 10-145-04

  అహమ్ అస్మి సహమానాథ త్వమ్ అసి సాసహిః |
  ఉభే సహస్వతీ భూత్వీ సపత్నీమ్ మే సహావహై || 10-145-05

  ఉప తే ऽధాం సహమానామ్ అభి త్వాధాం సహీయసా |
  మామ్ అను ప్ర తే మనో వత్సం గౌర్ ఇవ ధావతు పథా వార్ ఇవ ధావతు || 10-145-06