ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 146

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 146)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అరణ్యాన్య్ అరణ్యాన్య్ అసౌ యా ప్రేవ నశ్యసి |
  కథా గ్రామం న పృచ్ఛసి న త్వా భీర్ ఇవ విన్దతీ3|| 10-146-01

  వృషారవాయ వదతే యద్ ఉపావతి చిచ్చికః |
  ఆఘాటిభిర్ ఇవ ధావయన్న్ అరణ్యానిర్ మహీయతే || 10-146-02

  ఉత గావ ఇవాదన్త్య్ ఉత వేశ్మేవ దృశ్యతే |
  ఉతో అరణ్యానిః సాయం శకటీర్ ఇవ సర్జతి || 10-146-03

  గామ్ అఙ్గైష ఆ హ్వయతి దార్వ్ అఙ్గైషో అపావధీత్ |
  వసన్న్ అరణ్యాన్యాం సాయమ్ అక్రుక్షద్ ఇతి మన్యతే || 10-146-04

  న వా అరణ్యానిర్ హన్త్య్ అన్యశ్ చేన్ నాభిగచ్ఛతి |
  స్వాదోః ఫలస్య జగ్ధ్వాయ యథాకామం ని పద్యతే || 10-146-05

  ఆఞ్జనగన్ధిం సురభిమ్ బహ్వన్నామ్ అకృషీవలామ్ |
  ప్రాహమ్ మృగాణామ్ మాతరమ్ అరణ్యానిమ్ అశంసిషమ్ || 10-146-06