ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 147

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 147)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  శ్రత్ తే దధామి ప్రథమాయ మన్యవే ऽహన్ యద్ వృత్రం నర్యం వివేర్ అపః |
  ఉభే యత్ త్వా భవతో రోదసీ అను రేజతే శుష్మాత్ పృథివీ చిద్ అద్రివః || 10-147-01

  త్వమ్ మాయాభిర్ అనవద్య మాయినం శ్రవస్యతా మనసా వృత్రమ్ అర్దయః |
  త్వామ్ ఇన్ నరో వృణతే గవిష్టిషు త్వాం విశ్వాసు హవ్యాస్వ్ ఇష్టిషు || 10-147-02

  ఐషు చాకన్ధి పురుహూత సూరిషు వృధాసో యే మఘవన్న్ ఆనశుర్ మఘమ్ |
  అర్చన్తి తోకే తనయే పరిష్టిషు మేధసాతా వాజినమ్ అహ్రయే ధనే || 10-147-03

  స ఇన్ ను రాయః సుభృతస్య చాకనన్ మదం యో అస్య రంహ్యం చికేతతి |
  త్వావృధో మఘవన్ దాశ్వధ్వరో మక్షూ స వాజమ్ భరతే ధనా నృభిః || 10-147-04

  త్వం శర్ధాయ మహినా గృణాన ఉరు కృధి మఘవఞ్ ఛగ్ధి రాయః |
  త్వం నో మిత్రో వరుణో న మాయీ పిత్వో న దస్మ దయసే విభక్తా || 10-147-05