ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 148

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 148)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  సుష్వాణాస ఇన్ద్ర స్తుమసి త్వా ససవాంసశ్ చ తువినృమ్ణ వాజమ్ |
  ఆ నో భర సువితం యస్య చాకన్ త్మనా తనా సనుయామ త్వోతాః || 10-148-01

  ఋష్వస్ త్వమ్ ఇన్ద్ర శూర జాతో దాసీర్ విశః సూర్యేణ సహ్యాః |
  గుహా హితం గుహ్యం గూళ్హమ్ అప్సు బిభృమసి ప్రస్రవణే న సోమమ్ || 10-148-02

  అర్యో వా గిరో అభ్య్ అర్చ విద్వాన్ ఋషీణాం విప్రః సుమతిం చకానః |
  తే స్యామ యే రణయన్త సోమైర్ ఏనోత తుభ్యం రథోళ్హ భక్షైః || 10-148-03

  ఇమా బ్రహ్మేన్ద్ర తుభ్యం శంసి దా నృభ్యో నృణాం శూర శవః |
  తేభిర్ భవ సక్రతుర్ యేషు చాకన్న్ ఉత త్రాయస్వ గృణత ఉత స్తీన్ || 10-148-04

  శ్రుధీ హవమ్ ఇన్ద్ర శూర పృథ్యా ఉత స్తవసే వేన్యస్యార్కైః |
  ఆ యస్ తే యోనిం ఘృతవన్తమ్ అస్వార్ ఊర్మిర్ న నిమ్నైర్ ద్రవయన్త వక్వాః || 10-148-05