ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 149

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 149)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  సవితా యన్త్రైః పృథివీమ్ అరమ్ణాద్ అస్కమ్భనే సవితా ద్యామ్ అదృంహత్ |
  అశ్వమ్ ఇవాధుక్షద్ ధునిమ్ అన్తరిక్షమ్ అతూర్తే బద్ధం సవితా సముద్రమ్ || 10-149-01

  యత్రా సముద్ర స్కభితో వ్య్ ఔనద్ అపాం నపాత్ సవితా తస్య వేద |
  అతో భూర్ అత ఆ ఉత్థితం రజో ऽతో ద్యావాపృథివీ అప్రథేతామ్ || 10-149-02

  పశ్చేదమ్ అన్యద్ అభవద్ యజత్రమ్ అమర్త్యస్య భువనస్య భూనా |
  సుపర్ణో అఙ్గ సవితుర్ గరుత్మాన్ పూర్వో జాతః స ఉ అస్యాను ధర్మ || 10-149-03

  గావ ఇవ గ్రామం యూయుధిర్ ఇవాశ్వాన్ వాశ్రేవ వత్సం సుమనా దుహానా |
  పతిర్ ఇవ జాయామ్ అభి నో న్య్ ఏతు ధర్తా దివః సవితా విశ్వవారః || 10-149-04

  హిరణ్యస్తూపః సవితర్ యథా త్వాఙ్గిరసో జుహ్వే వాజే అస్మిన్ |
  ఏవా త్వార్చన్న్ అవసే వన్దమానః సోమస్యేవాంశుమ్ ప్రతి జాగరాహమ్ || 10-149-05