ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 150

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 150)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  సమిద్ధశ్ చిత్ సమ్ ఇధ్యసే దేవేభ్యో హవ్యవాహన |
  ఆదిత్యై రుద్రైర్ వసుభిర్ న ఆ గహి మృళీకాయ న ఆ గహి || 10-150-01

  ఇమం యజ్ఞమ్ ఇదం వచో జుజుషాణ ఉపాగహి |
  మర్తాసస్ త్వా సమిధాన హవామహే మృళీకాయ హవామహే || 10-150-02

  త్వామ్ ఉ జాతవేదసం విశ్వవారం గృణే ధియా |
  అగ్నే దేవాఆ వహ నః ప్రియవ్రతాన్ మృళీకాయ ప్రియవ్రతాన్ || 10-150-03

  అగ్నిర్ దేవో దేవానామ్ అభవత్ పురోహితో ऽగ్నిమ్ మనుష్యా ఋషయః సమ్ ఈధిరే |
  అగ్నిమ్ మహో ధనసాతావ్ అహం హువే మృళీకం ధనసాతయే || 10-150-04

  అగ్నిర్ అత్రిమ్ భరద్వాజం గవిష్ఠిరమ్ ప్రావన్ నః కణ్వం త్రసదస్యుమ్ ఆహవే |
  అగ్నిం వసిష్ఠో హవతే పురోహితో మృళీకాయ పురోహితః || 10-150-05