ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 151

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 151)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  శ్రద్ధయాగ్నిః సమ్ ఇధ్యతే శ్రద్ధయా హూయతే హవిః |
  శ్రద్ధామ్ భగస్య మూర్ధని వచసా వేదయామసి || 10-151-01

  ప్రియం శ్రద్ధే దదతః ప్రియం శ్రద్ధే దిదాసతః |
  ప్రియమ్ భోజేషు యజ్వస్వ్ ఇదమ్ మ ఉదితం కృధి || 10-151-02

  యథా దేవా అసురేషు శ్రద్ధామ్ ఉగ్రేషు చక్రిరే |
  ఏవమ్ భోజేషు యజ్వస్వ్ అస్మాకమ్ ఉదితం కృధి || 10-151-03

  శ్రద్ధాం దేవా యజమానా వాయుగోపా ఉపాసతే |
  శ్రద్ధాం హృదయ్యయాకూత్యా శ్రద్ధయా విన్దతే వసు || 10-151-04

  శ్రద్ధామ్ ప్రాతర్ హవామహే శ్రద్ధామ్ మధ్యందినమ్ పరి |
  శ్రద్ధాం సూర్యస్య నిమ్రుచి శ్రద్ధే శ్రద్ ధాపయేహ నః || 10-151-05