ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 152

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 152)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  శాస ఇత్థా మహాఅస్య్ అమిత్రఖాదో అద్భుతః |
  న యస్య హన్యతే సఖా న జీయతే కదా చన || 10-152-01

  స్వస్తిదా విశస్ పతిర్ వృత్రహా విమృధో వశీ |
  వృషేన్ద్రః పుర ఏతు నః సోమపా అభయంకరః || 10-152-02

  వి రక్షో వి మృధో జహి వి వృత్రస్య హనూ రుజ |
  వి మన్యుమ్ ఇన్ద్ర వృత్రహన్న్ అమిత్రస్యాభిదాసతః || 10-152-03

  వి న ఇన్ద్ర మృధో జహి నీచా యచ్ఛ పృతన్యతః |
  యో అస్మాఅభిదాసత్య్ అధరం గమయా తమః || 10-152-04

  అపేన్ద్ర ద్విషతో మనో ऽప జిజ్యాసతో వధమ్ |
  వి మన్యోః శర్మ యచ్ఛ వరీయో యవయా వధమ్ || 10-152-05