ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 153

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 153)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఈఙ్ఖయన్తీర్ అపస్యువ ఇన్ద్రం జాతమ్ ఉపాసతే |
  భేజానాసః సువీర్యమ్ || 10-153-01

  త్వమ్ ఇన్ద్ర బలాద్ అధి సహసో జాత ఓజసః |
  త్వం వృషన్ వృషేద్ అసి || 10-153-02

  త్వమ్ ఇన్ద్రాసి వృత్రహా వ్య్ అన్తరిక్షమ్ అతిరః |
  ఉద్ ద్యామ్ అస్తభ్నా ఓజసా || 10-153-03

  త్వమ్ ఇన్ద్ర సజోషసమ్ అర్కమ్ బిభర్షి బాహ్వోః |
  వజ్రం శిశాన ఓజసా || 10-153-04

  త్వమ్ ఇన్ద్రాభిభూర్ అసి విశ్వా జాతాన్య్ ఓజసా |
  స విశ్వా భువ ఆభవః || 10-153-05