ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 154

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 154)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  సోమ ఏకేభ్యః పవతే ఘృతమ్ ఏక ఉపాసతే |
  యేభ్యో మధు ప్రధావతి తాంశ్ చిద్ ఏవాపి గచ్ఛతాత్ || 10-154-01

  తపసా యే అనాధృష్యాస్ తపసా యే స్వర్ యయుః |
  తపో యే చక్రిరే మహస్ తాంశ్ చిద్ ఏవాపి గచ్ఛతాత్ || 10-154-02

  యే యుధ్యన్తే ప్రధనేషు శూరాసో యే తనూత్యజః |
  యే వా సహస్రదక్షిణాస్ తాంశ్ చిద్ ఏవాపి గచ్ఛతాత్ || 10-154-03

  యే చిత్ పూర్వ ఋతసాప ఋతావాన ఋతావృధః |
  పితౄన్ తపస్వతో యమ తాంశ్ చిద్ ఏవాపి గచ్ఛతాత్ || 10-154-04

  సహస్రణీథాః కవయో యే గోపాయన్తి సూర్యమ్ |
  ఋషీన్ తపస్వతో యమ తపోజాఅపి గచ్ఛతాత్ || 10-154-05