ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 155

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 155)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అరాయి కాణే వికటే గిరిం గచ్ఛ సదాన్వే |
  శిరిమ్బిఠస్య సత్వభిస్ తేభిష్ ట్వా చాతయామసి || 10-155-01

  చత్తో ఇతశ్ చత్తాముతః సర్వా భ్రూణాన్య్ ఆరుషీ |
  అరాయ్యమ్ బ్రహ్మణస్ పతే తీక్ష్ణశృణ్గోదృషన్న్ ఇహి || 10-155-02

  అదో యద్ దారు ప్లవతే సిన్ధోః పారే అపూరుషమ్ |
  తద్ ఆ రభస్వ దుర్హణో తేన గచ్ఛ పరస్తరమ్ || 10-155-03

  యద్ ధ ప్రాచీర్ అజగన్తోరో మణ్డూరధాణికీః |
  హతా ఇన్ద్రస్య శత్రవః సర్వే బుద్బుదయాశవః || 10-155-04

  పరీమే గామ్ అనేషత పర్య్ అగ్నిమ్ అహృషత |
  దేవేష్వ్ అక్రత శ్రవః క ఇమాఆ దధర్షతి || 10-155-05