ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 156

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 156)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అగ్నిం హిన్వన్తు నో ధియః సప్తిమ్ ఆశుమ్ ఇవాజిషు |
  తేన జేష్మ ధనం-ధనమ్ || 10-156-01

  యయా గా ఆకరామహే సేనయాగ్నే తవోత్యా |
  తాం నో హిన్వ మఘత్తయే || 10-156-02

  ఆగ్నే స్థూరం రయిమ్ భర పృథుం గోమన్తమ్ అశ్వినమ్ |
  అఙ్ధి ఖం వర్తయా పణిమ్ || 10-156-03

  అగ్నే నక్షత్రమ్ అజరమ్ ఆ సూర్యం రోహయో దివి |
  దధజ్ జ్యోతిర్ జనేభ్యః || 10-156-04

  అగ్నే కేతుర్ విశామ్ అసి ప్రేష్ఠః శ్రేష్ఠ ఉపస్థసత్ |
  బోధా స్తోత్రే వయో దధత్ || 10-156-05