ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 157

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 157)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

<poem>
  ఇమా ను కమ్ భువనా సీషధామేన్ద్రశ్ చ విశ్వే చ దేవాః || 10-157-01
  యజ్ఞం చ నస్ తన్వం చ ప్రజాం చాదిత్యైర్ ఇన్ద్రః సహ చీక్|ల్పాతి || 10-157-02
  ఆదిత్యైర్ ఇన్ద్రః సగణో మరుద్భిర్ అస్మాకమ్ భూత్వ్ అవితా తనూనామ్ || 10-157-03
  హత్వాయ దేవా అసురాన్ యద్ ఆయన్ దేవా దేవత్వమ్ అభిరక్షమాణాః || 10-157-04
  ప్రత్యఞ్చమ్ అర్కమ్ అనయఞ్ ఛచీభిర్ ఆద్ ఇత్ స్వధామ్ ఇషిరామ్ పర్య్ అపశ్యన్ || 10-157-05