ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 158

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 158)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  సూర్యో నో దివస్ పాతు వాతో అన్తరిక్షాత్ |
  అగ్నిర్ నః పార్థివేభ్యః || 10-158-01

  జోషా సవితర్ యస్య తే హరః శతం సవాఅర్హతి |
  పాహి నో దిద్యుతః పతన్త్యాః || 10-158-02

  చక్షుర్ నో దేవః సవితా చక్షుర్ న ఉత పర్వతః |
  చక్షుర్ ధాతా దధాతు నః || 10-158-03

  చక్షుర్ నో ధేహి చక్షుషే చక్షుర్ విఖ్యై తనూభ్యః |
  సం చేదం వి చ పశ్యేమ || 10-158-04

  సుసందృశం త్వా వయమ్ ప్రతి పశ్యేమ సూర్య |
  వి పశ్యేమ నృచక్షసః || 10-158-05