ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 159

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 159)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఉద్ అసౌ సూర్యో అగాద్ ఉద్ అయమ్ మామకో భగః |
  అహం తద్ విద్వలా పతిమ్ అభ్య్ అసాక్షి విషాసహిః || 10-159-01

  అహం కేతుర్ అహమ్ మూర్ధాహమ్ ఉగ్రా వివాచనీ |
  మమేద్ అను క్రతుమ్ పతిః సేహానాయా ఉపాచరేత్ || 10-159-02

  మమ పుత్రాః శత్రుహణో ऽథో మే దుహితా విరాట్ |
  ఉతాహమ్ అస్మి సంజయా పత్యౌ మే శ్లోక ఉత్తమః || 10-159-03

  యేనేన్ద్రో హవిషా కృత్వ్య్ అభవద్ ద్యుమ్న్య్ ఉత్తమః |
  ఇదం తద్ అక్రి దేవా అసపత్నా కిలాభువమ్ || 10-159-04

  అసపత్నా సపత్నఘ్నీ జయన్త్య్ అభిభూవరీ |
  ఆవృక్షమ్ అన్యాసాం వర్చో రాధో అస్థేయసామ్ ఇవ || 10-159-05

  సమ్ అజైషమ్ ఇమా అహం సపత్నీర్ అభిభూవరీ |
  యథాహమ్ అస్య వీరస్య విరాజాని జనస్య చ || 10-159-06