ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 160

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 160)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  తీవ్రస్యాభివయసో అస్య పాహి సర్వరథా వి హరీ ఇహ ముఞ్చ |
  ఇన్ద్ర మా త్వా యజమానాసో అన్యే ని రీరమన్ తుభ్యమ్ ఇమే సుతాసః || 10-160-01

  తుభ్యం సుతాస్ తుభ్యమ్ ఉ సోత్వాసస్ త్వాం గిరః శ్వాత్ర్యా ఆ హ్వయన్తి |
  ఇన్ద్రేదమ్ అద్య సవనం జుషాణో విశ్వస్య విద్వాఇహ పాహి సోమమ్ || 10-160-02

  య ఉశతా మనసా సోమమ్ అస్మై సర్వహృదా దేవకామః సునోతి |
  న గా ఇన్ద్రస్ తస్య పరా దదాతి ప్రశస్తమ్ ఇచ్ చారుమ్ అస్మై కృణోతి || 10-160-03

  అనుస్పష్టో భవత్య్ ఏషో అస్య యో అస్మై రేవాన్ న సునోతి సోమమ్ |
  నిర్ అరత్నౌ మఘవా తం దధాతి బ్రహ్మద్విషో హన్త్య్ అనానుదిష్టః || 10-160-04

  అశ్వాయన్తో గవ్యన్తో వాజయన్తో హవామహే త్వోపగన్తవా ఉ |
  ఆభూషన్తస్ తే సుమతౌ నవాయాం వయమ్ ఇన్ద్ర త్వా శునం హువేమ || 10-160-05