ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 161

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 161)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ముఞ్చామి త్వా హవిషా జీవనాయ కమ్ అజ్ఞాతయక్ష్మాద్ ఉత రాజయక్ష్మాత్ |
  గ్రాహిర్ జగ్రాహ యది వైతద్ ఏనం తస్యా ఇన్ద్రాగ్నీ ప్ర ముముక్తమ్ ఏనమ్ || 10-161-01

  యది క్షితాయుర్ యది వా పరేతో యది మృత్యోర్ అన్తికం నీత ఏవ |
  తమ్ ఆ హరామి నిరృతేర్ ఉపస్థాద్ అస్పార్షమ్ ఏనం శతశారదాయ || 10-161-02

  సహస్రాక్షేణ శతశారదేన శతాయుషా హవిషాహార్షమ్ ఏనమ్ |
  శతం యథేమం శరదో నయాతీన్ద్రో విశ్వస్య దురితస్య పారమ్ || 10-161-03

  శతం జీవ శరదో వర్ధమానః శతం హేమన్తాఞ్ ఛతమ్ ఉ వసన్తాన్ |
  శతమ్ ఇన్ద్రాగ్నీ సవితా బృహస్పతిః శతాయుషా హవిషేమమ్ పునర్ దుః || 10-161-04

  ఆహార్షం త్వావిదం త్వా పునర్ ఆగాః పునర్నవ |
  సర్వాఙ్గ సర్వం తే చక్షుః సర్వమ్ ఆయుశ్ చ తే ऽవిదమ్ || 10-161-05