ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 162

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 162)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  బ్రహ్మణాగ్నిః సంవిదానో రక్షోహా బాధతామ్ ఇతః |
  అమీవా యస్ తే గర్భం దుర్ణామా యోనిమ్ ఆశయే || 10-162-01

  యస్ తే గర్భమ్ అమీవా దుర్ణామా యోనిమ్ ఆశయే |
  అగ్నిష్ టమ్ బ్రహ్మణా సహ నిష్ క్రవ్యాదమ్ అనీనశత్ || 10-162-02

  యస్ తే హన్తి పతయన్తం నిషత్స్నుం యః సరీసృపమ్ |
  జాతం యస్ తే జిఘాంసతి తమ్ ఇతో నాశయామసి || 10-162-03

  యస్ త ఊరూ విహరత్య్ అన్తరా దమ్పతీ శయే |
  యోనిం యో అన్తర్ ఆరేళ్హి తమ్ ఇతో నాశయామసి || 10-162-04

  యస్ త్వా భ్రాతా పతిర్ భూత్వా జారో భూత్వా నిపద్యతే |
  ప్రజాం యస్ తే జిఘాంసతి తమ్ ఇతో నాశయామసి || 10-162-05

  యస్ త్వా స్వప్నేన తమసా మోహయిత్వా నిపద్యతే |
  ప్రజాం యస్ తే జిఘాంసతి తమ్ ఇతో నాశయామసి || 10-162-06