ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 91

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 91)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  సం జాగృవద్భిర్ జరమాణ ఇధ్యతే దమే దమూనా ఇషయన్న్ ఇళస్ పదే |
  విశ్వస్య హోతా హవిషో వరేణ్యో విభుర్ విభావా సుషఖా సఖీయతే || 10-091-01

  స దర్శతశ్రీర్ అతిథిర్ గృహే-గృహే వనే-వనే శిశ్రియే తక్వవీర్ ఇవ |
  జనం-జనం జన్యో నాతి మన్యతే విశ ఆ క్షేతి విశ్యో విశం-విశమ్ || 10-091-02

  సుదక్షో దక్షైః క్రతునాసి సుక్రతుర్ అగ్నే కవిః కావ్యేనాసి విశ్వవిత్ |
  వసుర్ వసూనాం క్షయసి త్వమ్ ఏక ఇద్ ద్యావా చ యాని పృథివీ చ పుష్యతః || 10-091-03

  ప్రజానన్న్ అగ్నే తవ యోనిమ్ ఋత్వియమ్ ఇళాయాస్ పదే ఘృతవన్తమ్ ఆసదః |
  ఆ తే చికిత్ర ఉషసామ్ ఇవేతయో ऽరేపసః సూర్యస్యేవ రశ్మయః || 10-091-04

  తవ శ్రియో వర్ష్యస్యేవ విద్యుతశ్ చిత్రాశ్ చికిత్ర ఉషసాం న కేతవః |
  యద్ ఓషధీర్ అభిసృష్టో వనాని చ పరి స్వయం చినుషే అన్నమ్ ఆస్యే || 10-091-05

  తమ్ ఓషధీర్ దధిరే గర్భమ్ ఋత్వియం తమ్ ఆపో అగ్నిం జనయన్త మాతరః |
  తమ్ ఇత్ సమానం వనినశ్ చ వీరుధో ऽన్తర్వతీశ్ చ సువతే చ విశ్వహా || 10-091-06

  వాతోపధూత ఇషితో వశాఅను తృషు యద్ అన్నా వేవిషద్ వితిష్ఠసే |
  ఆ తే యతన్తే రథ్యో యథా పృథక్ ఛర్ధాంస్య్ అగ్నే అజరాణి ధక్షతః || 10-091-07

  మేధాకారం విదథస్య ప్రసాధనమ్ అగ్నిం హోతారమ్ పరిభూతమమ్ మతిమ్ |
  తమ్ ఇద్ అర్భే హవిష్య్ ఆ సమానమ్ ఇత్ తమ్ ఇన్ మహే వృణతే నాన్యం త్వత్ || 10-091-08

  త్వామ్ ఇద్ అత్ర వృణతే త్వాయవో హోతారమ్ అగ్నే విదథేషు వేధసః |
  యద్ దేవయన్తో దధతి ప్రయాంసి తే హవిష్మన్తో మనవో వృక్తబర్హిషః || 10-091-09

  తవాగ్నే హోత్రం తవ పోత్రమ్ ఋత్వియం తవ నేష్ట్రం త్వమ్ అగ్నిద్ ఋతాయతః |
  తవ ప్రశాస్త్రం త్వమ్ అధ్వరీయసి బ్రహ్మా చాసి గృహపతిశ్ చ నో దమే || 10-091-10

  యస్ తుభ్యమ్ అగ్నే అమృతాయ మర్త్యః సమిధా దాశద్ ఉత వా హవిష్కృతి |
  తస్య హోతా భవసి యాసి దూత్యమ్ ఉప బ్రూషే యజస్య్ అధ్వరీయసి || 10-091-11

  ఇమా అస్మై మతయో వాచో అస్మద్ ఆఋచో గిరః సుష్టుతయః సమ్ అగ్మత |
  వసూయవో వసవే జాతవేదసే వృద్ధాసు చిద్ వర్ధనో యాసు చాకనత్ || 10-091-12

  ఇమామ్ ప్రత్నాయ సుష్టుతిం నవీయసీం వోచేయమ్ అస్మా ఉశతే శృణోతు నః |
  భూయా అన్తరా హృద్య్ అస్య నిస్పృశే జాయేవ పత్య ఉశతీ సువాసాః || 10-091-13

  యస్మిన్న్ అశ్వాస ఋషభాస ఉక్షణో వశా మేషా అవసృష్టాస ఆహుతాః |
  కీలాలపే సోమపృష్ఠాయ వేధసే హృదా మతిం జనయే చారుమ్ అగ్నయే || 10-091-14

  అహావ్య్ అగ్నే హవిర్ ఆస్యే తే స్రుచీవ ఘృతం చమ్వీవ సోమః |
  వాజసనిం రయిమ్ అస్మే సువీరమ్ ప్రశస్తం ధేహి యశసమ్ బృహన్తమ్ || 10-091-15