ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 90

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 90)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  సహస్రశీర్షా పురుషః సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ |
  స భూమిం విశ్వతో వృత్వాత్య్ అతిష్ఠద్ దశాఙ్గులమ్ || 10-090-01

  పురుష ఏవేదం సర్వం యద్ భూతం యచ్ చ భవ్యమ్ |
  ఉతామృతత్వస్యేశానో యద్ అన్నేనాతిరోహతి || 10-090-02

  ఏతావాన్ అస్య మహిమాతో జ్యాయాంశ్ చ పూరుషః |
  పాదో ऽస్య విశ్వా భూతాని త్రిపాద్ అస్యామృతం దివి || 10-090-03

  త్రిపాద్ ఊర్ధ్వ ఉద్ ఐత్ పురుషః పాదో ऽస్యేహాభవత్ పునః |
  తతో విష్వఙ్ వ్య్ అక్రామత్ సాశనానశనే అభి || 10-090-04

  తస్మాద్ విరాళ్ అజాయత విరాజో అధి పూరుషః |
  స జాతో అత్య్ అరిచ్యత పశ్చాద్ భూమిమ్ అథో పురః || 10-090-05

  యత్ పురుషేణ హవిషా దేవా యజ్ఞమ్ అతన్వత |
  వసన్తో అస్యాసీద్ ఆజ్యం గ్రీష్మ ఇధ్మః శరద్ ధవిః || 10-090-06

  తం యజ్ఞమ్ బర్హిషి ప్రౌక్షన్ పురుషం జాతమ్ అగ్రతః |
  తేన దేవా అయజన్త సాధ్యా ఋషయశ్ చ యే || 10-090-07

  తస్మాద్ యజ్ఞాత్ సర్వహుతః సమ్భృతమ్ పృషదాజ్యమ్ |
  పశూన్ తాంశ్ చక్రే వాయవ్యాన్ ఆరణ్యాన్ గ్రామ్యాశ్ చ యే || 10-090-08

  తస్మాద్ యజ్ఞాత్ సర్వహుత ఋచః సామాని జజ్ఞిరే |
  ఛన్దాంసి జజ్ఞిరే తస్మాద్ యజుస్ తస్మాద్ అజాయత || 10-090-09

  తస్మాద్ అశ్వా అజాయన్త యే కే చోభయాదతః |
  గావో హ జజ్ఞిరే తస్మాత్ తస్మాజ్ జాతా అజావయః || 10-090-10

  యత్ పురుషం వ్య్ అదధుః కతిధా వ్య్ అకల్పయన్ |
  ముఖం కిమ్ అస్య కౌ బాహూ కా ఊరూ పాదా ఉచ్యేతే || 10-090-11

  బ్రాహ్మణో ऽస్య ముఖమ్ ఆసీద్ బాహూ రాజన్యః కృతః |
  ఊరూ తద్ అస్య యద్ వైశ్యః పద్భ్యాం శూద్రో అజాయత || 10-090-12

  చన్ద్రమా మనసో జాతశ్ చక్షోః సూర్యో అజాయత |
  ముఖాద్ ఇన్ద్రశ్ చాగ్నిశ్ చ ప్రాణాద్ వాయుర్ అజాయత || 10-090-13

  నాభ్యా ఆసీద్ అన్తరిక్షం శీర్ష్ణో ద్యౌః సమ్ అవర్తత |
  పద్భ్యామ్ భూమిర్ దిశః శ్రోత్రాత్ తథా లోకాఅకల్పయన్ || 10-090-14

  సప్తాస్యాసన్ పరిధయస్ త్రిః సప్త సమిధః కృతాః |
  దేవా యద్ యజ్ఞం తన్వానా అబధ్నన్ పురుషమ్ పశుమ్ || 10-090-15

  యజ్ఞేన యజ్ఞమ్ అయజన్త దేవాస్ తాని ధర్మాణి ప్రథమాన్య్ ఆసన్ |
  తే హ నాకమ్ మహిమానః సచన్త యత్ర పూర్వే సాధ్యాః సన్తి దేవాః || 10-090-16