ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 31

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 31)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆ నో దేవానామ్ ఉప వేతు శంసో విశ్వేభిస్ తురైర్ అవసే యజత్రః |
  తేభిర్ వయం సుషఖాయో భవేమ తరన్తో విశ్వా దురితా స్యామ || 10-031-01

  పరి చిన్ మర్తో ద్రవిణమ్ మమన్యాద్ ఋతస్య పథా నమసా వివాసేత్ |
  ఉత స్వేన క్రతునా సం వదేత శ్రేయాంసం దక్షమ్ మనసా జగృభ్యాత్ || 10-031-02

  అధాయి ధీతిర్ అససృగ్రమ్ అంశాస్ తీర్థే న దస్మమ్ ఉప యన్త్య్ ఊమాః |
  అభ్య్ ఆనశ్మ సువితస్య శూషం నవేదసో అమృతానామ్ అభూమ || 10-031-03

  నిత్యశ్ చాకన్యాత్ స్వపతిర్ దమూనా యస్మా ఉ దేవః సవితా జజాన |
  భగో వా గోభిర్ అర్యమేమ్ అనజ్యాత్ సో అస్మై చారుశ్ ఛదయద్ ఉత స్యాత్ || 10-031-04

  ఇయం సా భూయా ఉషసామ్ ఇవ క్షా యద్ ధ క్షుమన్తః శవసా సమాయన్ |
  అస్య స్తుతిం జరితుర్ భిక్షమాణా ఆ నః శగ్మాస ఉప యన్తు వాజాః || 10-031-05

  అస్యేద్ ఏషా సుమతిః పప్రథానాభవత్ పూర్వ్యా భూమనా గౌః |
  అస్య సనీళా అసురస్య యోనౌ సమాన ఆ భరణే బిభ్రమాణాః || 10-031-06

  కిం స్విద్ వనం క ఉ స వృక్ష ఆస యతో ద్యావాపృథివీ నిష్టతక్షుః |
  సంతస్థానే అజరే ఇతౌతీ అహాని పూర్వీర్ ఉషసో జరన్త || 10-031-07

  నైతావద్ ఏనా పరో అన్యద్ అస్త్య్ ఉక్షా స ద్యావాపృథివీ బిభర్తి |
  త్వచమ్ పవిత్రం కృణుత స్వధావాన్ యద్ ఈం సూర్యం న హరితో వహన్తి || 10-031-08

  స్తేగో న క్షామ్ అత్య్ ఏతి పృథ్వీమ్ మిహం న వాతో వి హ వాతి భూమ |
  మిత్రో యత్ర వరుణో అజ్యమానో ऽగ్నిర్ వనే న వ్య్ అసృష్ట శోకమ్ || 10-031-09

  స్తరీర్ యత్ సూత సద్యో అజ్యమానా వ్యథిర్ అవ్యథీః కృణుత స్వగోపా |
  పుత్రో యత్ పూర్వః పిత్రోర్ జనిష్ట శమ్యాం గౌర్ జగార యద్ ధ పృచ్ఛాన్ || 10-031-10

  ఉత కణ్వం నృషదః పుత్రమ్ ఆహుర్ ఉత శ్యావో ధనమ్ ఆదత్త వాజీ |
  ప్ర కృష్ణాయ రుశద్ అపిన్వతోధర్ ఋతమ్ అత్ర నకిర్ అస్మా అపీపేత్ || 10-031-11