ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 32

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 32)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర సు గ్మన్తా ధియసానస్య సక్షణి వరేభిర్ వరాఅభి షు ప్రసీదతః |
  అస్మాకమ్ ఇన్ద్ర ఉభయం జుజోషతి యత్ సోమ్యస్యాన్ధసో బుబోధతి || 10-032-01

  వీన్ద్ర యాసి దివ్యాని రోచనా వి పార్థివాని రజసా పురుష్టుత |
  యే త్వా వహన్తి ముహుర్ అధ్వరాఉప తే సు వన్వన్తు వగ్వనాఅరాధసః || 10-032-02

  తద్ ఇన్ మే ఛన్త్సద్ వపుషో వపుష్టరమ్ పుత్రో యజ్ జానమ్ పిత్రోర్ అధీయతి |
  జాయా పతిం వహతి వగ్నునా సుమత్ పుంస ఇద్ భద్రో వహతుః పరిష్కృతః || 10-032-03

  తద్ ఇత్ సధస్థమ్ అభి చారు దీధయ గావో యచ్ ఛాసన్ వహతుం న ధేనవః |
  మాతా యన్ మన్తుర్ యూథస్య పూర్వ్యాభి వాణస్య సప్తధాతుర్ ఇజ్ జనః || 10-032-04

  ప్ర వో ऽచ్ఛా రిరిచే దేవయుష్ పదమ్ ఏకో రుద్రేభిర్ యాతి తుర్వణిః |
  జరా వా యేష్వ్ అమృతేషు దావనే పరి వ ఊమేభ్యః సిఞ్చతా మధు || 10-032-05

  నిధీయమానమ్ అపగూళ్హమ్ అప్సు ప్ర మే దేవానాం వ్రతపా ఉవాచ |
  ఇన్ద్రో విద్వాఅను హి త్వా చచక్ష తేనాహమ్ అగ్నే అనుశిష్ట ఆగామ్ || 10-032-06

  అక్షేత్రవిత్ క్షేత్రవిదం హ్య్ అప్రాట్ స ప్రైతి క్షేత్రవిదానుశిష్టః |
  ఏతద్ వై భద్రమ్ అనుశాసనస్యోత స్రుతిం విన్దత్య్ అఞ్జసీనామ్ || 10-032-07

  అద్యేద్ ఉ ప్రాణీద్ అమమన్న్ ఇమాహాపీవృతో అధయన్ మాతుర్ ఊధః |
  ఏమ్ ఏనమ్ ఆప జరిమా యువానమ్ అహేళన్ వసుః సుమనా బభూవ || 10-032-08

  ఏతాని భద్రా కలశ క్రియామ కురుశ్రవణ దదతో మఘాని |
  దాన ఇద్ వో మఘవానః సో అస్త్వ్ అయం చ సోమో హృది యమ్ బిభర్మి || 10-032-09