ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 33

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 33)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర మా యుయుజ్రే ప్రయుజో జనానాం వహామి స్మ పూషణమ్ అన్తరేణ |
  విశ్వే దేవాసో అధ మామ్ అరక్షన్ దుఃశాసుర్ ఆగాద్ ఇతి ఘోష ఆసీత్ || 10-033-01

  సమ్ మా తపన్త్య్ అభితః సపత్నీర్ ఇవ పర్శవః |
  ని బాధతే అమతిర్ నగ్నతా జసుర్ వేర్ న వేవీయతే మతిః || 10-033-02

  మూషో న శిశ్నా వ్య్ అదన్తి మాధ్య స్తోతారం తే శతక్రతో |
  సకృత్ సు నో మఘవన్న్ ఇన్ద్ర మృళయాధా పితేవ నో భవ || 10-033-03

  కురుశ్రవణమ్ ఆవృణి రాజానం త్రాసదస్యవమ్ |
  మంహిష్ఠం వాఘతామ్ ఋషిః || 10-033-04

  యస్య మా హరితో రథే తిస్రో వహన్తి సాధుయా |
  స్తవై సహస్రదక్షిణే || 10-033-05

  యస్య ప్రస్వాదసో గిర ఉపమశ్రవసః పితుః |
  క్షేత్రం న రణ్వమ్ ఊచుషే || 10-033-06

  అధి పుత్రోపమశ్రవో నపాన్ మిత్రాతిథేర్ ఇహి |
  పితుష్ టే అస్మి వన్దితా || 10-033-07

  యద్ ఈశీయామృతానామ్ ఉత వా మర్త్యానామ్ |
  జీవేద్ ఇన్ మఘవా మమ || 10-033-08

  న దేవానామ్ అతి వ్రతం శతాత్మా చన జీవతి |
  తథా యుజా వి వావృతే || 10-033-09