ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 34

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 34)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్రావేపా మా బృహతో మాదయన్తి ప్రవాతేజా ఇరిణే వర్వృతానాః |
  సోమస్యేవ మౌజవతస్య భక్షో విభీదకో జాగృవిర్ మహ్యమ్ అచ్ఛాన్ || 10-034-01

  న మా మిమేథ న జిహీళ ఏషా శివా సఖిభ్య ఉత మహ్యమ్ ఆసీత్ |
  అక్షస్యాహమ్ ఏకపరస్య హేతోర్ అనువ్రతామ్ అప జాయామ్ అరోధమ్ || 10-034-02

  ద్వేష్టి శ్వశ్రూర్ అప జాయా రుణద్ధి న నాథితో విన్దతే మర్డితారమ్ |
  అశ్వస్యేవ జరతో వస్న్యస్య నాహం విన్దామి కితవస్య భోగమ్ || 10-034-03

  అన్యే జాయామ్ పరి మృశన్త్య్ అస్య యస్యాగృధద్ వేదనే వాజ్య్ అక్షః |
  పితా మాతా భ్రాతర ఏనమ్ ఆహుర్ న జానీమో నయతా బద్ధమ్ ఏతమ్ || 10-034-04

  యద్ ఆదీధ్యే న దవిషాణ్య్ ఏభిః పరాయద్భ్యో ऽవ హీయే సఖిభ్యః |
  న్యుప్తాశ్ చ బభ్రవో వాచమ్ అక్రతఏమీద్ ఏషాం నిష్కృతం జారిణీవ || 10-034-05

  సభామ్ ఏతి కితవః పృచ్ఛమానో జేష్యామీతి తన్వా శూశుజానః |
  అక్షాసో అస్య వి తిరన్తి కామమ్ ప్రతిదీవ్నే దధత ఆ కృతాని || 10-034-06

  అక్షాస ఇద్ అఙ్కుశినో నితోదినో నికృత్వానస్ తపనాస్ తాపయిష్ణవః |
  కుమారదేష్ణా జయతః పునర్హణో మధ్వా సమ్పృక్తాః కితవస్య బర్హణా || 10-034-07

  త్రిపఞ్చాశః క్రీళతి వ్రాత ఏషాం దేవ ఇవ సవితా సత్యధర్మా |
  ఉగ్రస్య చిన్ మన్యవే నా నమన్తే రాజా చిద్ ఏభ్యో నమ ఇత్ కృణోతి || 10-034-08

  నీచా వర్తన్త ఉపరి స్ఫురన్త్య్ అహస్తాసో హస్తవన్తం సహన్తే |
  దివ్యా అఙ్గారా ఇరిణే న్యుప్తాః శీతాః సన్తో హృదయం నిర్ దహన్తి || 10-034-09

  జాయా తప్యతే కితవస్య హీనా మాతా పుత్రస్య చరతః క్వ స్విత్ |
  ఋణావా బిభ్యద్ ధనమ్ ఇచ్ఛమానో ऽన్యేషామ్ అస్తమ్ ఉప నక్తమ్ ఏతి || 10-034-10

  స్త్రియం దృష్ట్వాయ కితవం తతాపాన్యేషాం జాయాం సుకృతం చ యోనిమ్ |
  పూర్వాహ్ణే అశ్వాన్ యుయుజే హి బభ్రూన్ సో అగ్నేర్ అన్తే వృషలః పపాద || 10-034-11

  యో వః సేనానీర్ మహతో గణస్య రాజా వ్రాతస్య ప్రథమో బభూవ |
  తస్మై కృణోమి న ధనా రుణధ్మి దశాహమ్ ప్రాచీస్ తద్ ఋతం వదామి || 10-034-12

  అక్షైర్ మా దీవ్యః కృషిమ్ ఇత్ కృషస్వ విత్తే రమస్వ బహు మన్యమానః |
  తత్ర గావః కితవ తత్ర జాయా తన్ మే వి చష్టే సవితాయమ్ అర్యః || 10-034-13

  మిత్రం కృణుధ్వం ఖలు మృళతా నో మా నో ఘోరేణ చరతాభి ధృష్ణు |
  ని వో ను మన్యుర్ విశతామ్ అరాతిర్ అన్యో బభ్రూణామ్ ప్రసితౌ న్వ్ అస్తు || 10-034-14