ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 30

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 30)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర దేవత్రా బ్రహ్మణే గాతుర్ ఏత్వ్ అపో అచ్ఛా మనసో న ప్రయుక్తి |
  మహీమ్ మిత్రస్య వరుణస్య ధాసిమ్ పృథుజ్రయసే రీరధా సువృక్తిమ్ || 10-030-01

  అధ్వర్యవో హవిష్మన్తో హి భూతాచ్ఛాప ఇతోశతీర్ ఉశన్తః |
  అవ యాశ్ చష్టే అరుణః సుపర్ణస్ తమ్ ఆస్యధ్వమ్ ఊర్మిమ్ అద్యా సుహస్తాః || 10-030-02

  అధ్వర్యవో ऽప ఇతా సముద్రమ్ అపాం నపాతం హవిషా యజధ్వమ్ |
  స వో దదద్ ఊర్మిమ్ అద్యా సుపూతం తస్మై సోమమ్ మధుమన్తం సునోత || 10-030-03

  యో అనిధ్మో దీదయద్ అప్స్వ్ అన్తర్ యం విప్రాస ఈళతే అధ్వరేషు |
  అపాం నపాన్ మధుమతీర్ అపో దా యాభిర్ ఇన్ద్రో వావృధే వీర్యాయ || 10-030-04

  యాభిః సోమో మోదతే హర్షతే చ కల్యాణీభిర్ యువతిభిర్ న మర్యః |
  తా అధ్వర్యో అపో అచ్ఛా పరేహి యద్ ఆసిఞ్చా ఓషధీభిః పునీతాత్ || 10-030-05

  ఏవేద్ యూనే యువతయో నమన్త యద్ ఈమ్ ఉశన్న్ ఉశతీర్ ఏత్య్ అచ్ఛ |
  సం జానతే మనసా సం చికిత్రే ऽధ్వర్యవో ధిషణాపశ్ చ దేవీః || 10-030-06

  యో వో వృతాభ్యో అకృణోద్ ఉలోకం యో వో మహ్యా అభిశస్తేర్ అముఞ్చత్ |
  తస్మా ఇన్ద్రాయ మధుమన్తమ్ ఊర్మిం దేవమాదనమ్ ప్ర హిణోతనాపః || 10-030-07

  ప్రాస్మై హినోత మధుమన్తమ్ ఊర్మిం గర్భో యో వః సిన్ధవో మధ్వ ఉత్సః |
  ఘృతపృష్ఠమ్ ఈడ్యమ్ అధ్వరేష్వ్ ఆపో రేవతీః శృణుతా హవమ్ మే || 10-030-08

  తం సిన్ధవో మత్సరమ్ ఇన్ద్రపానమ్ ఊర్మిమ్ ప్ర హేత య ఉభే ఇయర్తి |
  మదచ్యుతమ్ ఔశానం నభోజామ్ పరి త్రితన్తుం విచరన్తమ్ ఉత్సమ్ || 10-030-09

  ఆవర్వృతతీర్ అధ ను ద్విధారా గోషుయుధో న నియవం చరన్తీః |
  ఋషే జనిత్రీర్ భువనస్య పత్నీర్ అపో వన్దస్వ సవృధః సయోనీః || 10-030-10

  హినోతా నో అధ్వరం దేవయజ్యా హినోత బ్రహ్మ సనయే ధనానామ్ |
  ఋతస్య యోగే వి ష్యధ్వమ్ ఊధః శ్రుష్టీవరీర్ భూతనాస్మభ్యమ్ ఆపః || 10-030-11

  ఆపో రేవతీః క్షయథా హి వస్వః క్రతుం చ భద్రమ్ బిభృథామృతం చ |
  రాయశ్ చ స్థ స్వపత్యస్య పత్నీః సరస్వతీ తద్ గృణతే వయో ధాత్ || 10-030-12

  ప్రతి యద్ ఆపో అదృశ్రమ్ ఆయతీర్ ఘృతమ్ పయాంసి బిభ్రతీర్ మధూని |
  అధ్వర్యుభిర్ మనసా సంవిదానా ఇన్ద్రాయ సోమం సుషుతమ్ భరన్తీః || 10-030-13

  ఏమా అగ్మన్ రేవతీర్ జీవధన్యా అధ్వర్యవః సాదయతా సఖాయః |
  ని బర్హిషి ధత్తన సోమ్యాసో ऽపాం నప్త్రా సంవిదానాస ఏనాః || 10-030-14

  ఆగ్మన్న్ ఆప ఉశతీర్ బర్హిర్ ఏదం న్య్ అధ్వరే అసదన్ దేవయన్తీః |
  అధ్వర్యవః సునుతేన్ద్రాయ సోమమ్ అభూద్ ఉ వః సుశకా దేవయజ్యా || 10-030-15