ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 29

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 29)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  వనే న వా యో న్య్ అధాయి చాకఞ్ ఛుచిర్ వాం స్తోమో భురణావ్ అజీగః |
  యస్యేద్ ఇన్ద్రః పురుదినేషు హోతా నృణాం నర్యో నృతమః క్షపావాన్ || 10-029-01

  ప్ర తే అస్యా ఉషసః ప్రాపరస్యా నృతౌ స్యామ నృతమస్య నృణామ్ |
  అను త్రిశోకః శతమ్ ఆవహన్ నౄన్ కుత్సేన రథో యో అసత్ ససవాన్ || 10-029-02

  కస్ తే మద ఇన్ద్ర రన్త్యో భూద్ దురో గిరో అభ్య్ ఉగ్రో వి ధావ |
  కద్ వాహో అర్వాగ్ ఉప మా మనీషా ఆ త్వా శక్యామ్ ఉపమం రాధో అన్నైః || 10-029-03

  కద్ ఉ ద్యుమ్నమ్ ఇన్ద్ర త్వావతో నౄన్ కయా ధియా కరసే కన్ న ఆగన్ |
  మిత్రో న సత్య ఉరుగాయ భృత్యా అన్నే సమస్య యద్ అసన్ మనీషాః || 10-029-04

  ప్రేరయ సూరో అర్థం న పారం యే అస్య కామం జనిధా ఇవ గ్మన్ |
  గిరశ్ చ యే తే తువిజాత పూర్వీర్ నర ఇన్ద్ర ప్రతిశిక్షన్త్య్ అన్నైః || 10-029-05

  మాత్రే ను తే సుమితే ఇన్ద్ర పూర్వీ ద్యౌర్ మజ్మనా పృథివీ కావ్యేన |
  వరాయ తే ఘృతవన్తః సుతాసః స్వాద్మన్ భవన్తు పీతయే మధూని || 10-029-06

  ఆ మధ్వో అస్మా అసిచన్న్ అమత్రమ్ ఇన్ద్రాయ పూర్ణం స హి సత్యరాధాః |
  స వావృధే వరిమన్న్ ఆ పృథివ్యా అభి క్రత్వా నర్యః పౌంస్యైశ్ చ || 10-029-07

  వ్య్ ఆనళ్ ఇన్ద్రః పృతనాః స్వోజా ఆస్మై యతన్తే సఖ్యాయ పూర్వీః |
  ఆ స్మా రథం న పృతనాసు తిష్ఠ యమ్ భద్రయా సుమత్యా చోదయాసే || 10-029-08