ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 28

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 28)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  విశ్వో హ్య్ అన్యో అరిర్ ఆజగామ మమేద్ అహ శ్వశురో నా జగామ |
  జక్షీయాద్ ధానా ఉత సోమమ్ పపీయాత్ స్వాశితః పునర్ అస్తం జగాయాత్ || 10-028-01

  స రోరువద్ వృషభస్ తిగ్మశృఙ్గో వర్ష్మన్ తస్థౌ వరిమన్న్ ఆ పృథివ్యాః |
  విశ్వేష్వ్ ఏనం వృజనేషు పామి యో మే కుక్షీ సుతసోమః పృణాతి || 10-028-02

  అద్రిణా తే మన్దిన ఇన్ద్ర తూయాన్ సున్వన్తి సోమాన్ పిబసి త్వమ్ ఏషామ్ |
  పచన్తి తే వృషభాఅత్సి తేషామ్ పృక్షేణ యన్ మఘవన్ హూయమానః || 10-028-03

  ఇదం సు మే జరితర్ ఆ చికిద్ధి ప్రతీపం శాపం నద్యో వహన్తి |
  లోపాశః సింహమ్ ప్రత్యఞ్చమ్ అత్సాః క్రోష్టా వరాహం నిర్ అతక్త కక్షాత్ || 10-028-04

  కథా త ఏతద్ అహమ్ ఆ చికేతం గృత్సస్య పాకస్ తవసో మనీషామ్ |
  త్వం నో విద్వాఋతుథా వి వోచో యమ్ అర్ధం తే మఘవన్ క్షేమ్యా ధూః || 10-028-05

  ఏవా హి మాం తవసం వర్ధయన్తి దివశ్ చిన్ మే బృహత ఉత్తరా ధూః |
  పురూ సహస్రా ని శిశామి సాకమ్ అశత్రుం హి మా జనితా జజాన || 10-028-06

  ఏవా హి మాం తవసం జజ్ఞుర్ ఉగ్రం కర్మన్-కర్మన్ వృషణమ్ ఇన్ద్ర దేవాః |
  వధీం వృత్రం వజ్రేణ మన్దసానో ऽప వ్రజమ్ మహినా దాశుషే వమ్ || 10-028-07

  దేవాస ఆయన్ పరశూఅబిభ్రన్ వనా వృశ్చన్తో అభి విడ్భిర్ ఆయన్ |
  ని సుద్ర్వం దధతో వక్షణాసు యత్రా కృపీటమ్ అను తద్ దహన్తి || 10-028-08

  శశః క్షురమ్ ప్రత్యఞ్చం జగారాద్రిం లోగేన వ్య్ అభేదమ్ ఆరాత్ |
  బృహన్తం చిద్ ఋహతే రన్ధయాని వయద్ వత్సో వృషభం శూశువానః || 10-028-09

  సుపర్ణ ఇత్థా నఖమ్ ఆ సిషాయావరుద్ధః పరిపదం న సింహః |
  నిరుద్ధశ్ చిన్ మహిషస్ తర్ష్యావాన్ గోధా తస్మా అయథం కర్షద్ ఏతత్ || 10-028-10

  తేభ్యో గోధా అయథం కర్షద్ ఏతద్ యే బ్రహ్మణః ప్రతిపీయన్త్య్ అన్నైః |
  సిమ ఉక్ష్ణో ऽవసృష్టాఅదన్తి స్వయమ్ బలాని తన్వః శృణానాః || 10-028-11

  ఏతే శమీభిః సుశమీ అభూవన్ యే హిన్విరే తన్వః సోమ ఉక్థైః |
  నృవద్ వదన్న్ ఉప నో మాహి వాజాన్ దివి శ్రవో దధిషే నామ వీరః || 10-028-12