ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 27

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 27)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అసత్ సు మే జరితః సాభివేగో యత్ సున్వతే యజమానాయ శిక్షమ్ |
  అనాశీర్దామ్ అహమ్ అస్మి ప్రహన్తా సత్యధ్వృతం వృజినాయన్తమ్ ఆభుమ్ || 10-027-01

  యదీద్ అహం యుధయే సంనయాన్య్ అదేవయూన్ తన్వా శూశుజానాన్ |
  అమా తే తుమ్రం వృషభమ్ పచాని తీవ్రం సుతమ్ పఞ్చదశం ని షిఞ్చమ్ || 10-027-02

  నాహం తం వేద య ఇతి బ్రవీత్య్ అదేవయూన్ సమరణే జఘన్వాన్ |
  యదావాఖ్యత్ సమరణమ్ ఋఘావద్ ఆద్ ఇద్ ధ మే వృషభా ప్ర బ్రువన్తి || 10-027-03

  యద్ అజ్ఞాతేషు వృజనేష్వ్ ఆసం విశ్వే సతో మఘవానో మ ఆసన్ |
  జినామి వేత్ క్షేమ ఆ సన్తమ్ ఆభుమ్ ప్ర తం క్షిణామ్ పర్వతే పాదగృహ్య || 10-027-04

  న వా ఉ మాం వృజనే వారయన్తే న పర్వతాసో యద్ అహమ్ మనస్యే |
  మమ స్వనాత్ కృధుకర్ణో భయాత ఏవేద్ అను ద్యూన్ కిరణః సమ్ ఏజాత్ || 10-027-05

  దర్శన్ న్వ్ అత్ర శృతపాఅనిన్ద్రాన్ బాహుక్షదః శరవే పత్యమానాన్ |
  ఘృషుం వా యే నినిదుః సఖాయమ్ అధ్య్ ఊ న్వ్ ఏషు పవయో వవృత్యుః || 10-027-06

  అభూర్ వ్ ఔక్షీర్ వ్య్ ఉ ఆయుర్ ఆనడ్ దర్షన్ ను పూర్వో అపరో ను దర్షత్ |
  ద్వే పవస్తే పరి తం న భూతో యో అస్య పారే రజసో వివేష || 10-027-07

  గావో యవమ్ ప్రయుతా అర్యో అక్షన్ తా అపశ్యం సహగోపాశ్ చరన్తీః |
  హవా ఇద్ అర్యో అభితః సమ్ ఆయన్ కియద్ ఆసు స్వపతిశ్ ఛన్దయాతే || 10-027-08

  సం యద్ వయం యవసాదో జనానామ్ అహం యవాద ఉర్వజ్రే అన్తః |
  అత్రా యుక్తో ऽవసాతారమ్ ఇచ్ఛాద్ అథో అయుక్తం యునజద్ వవన్వాన్ || 10-027-09

  అత్రేద్ ఉ మే మంససే సత్యమ్ ఉక్తం ద్విపాచ్ చ యచ్ చతుష్పాత్ సంసృజాని |
  స్త్రీభిర్ యో అత్ర వృషణమ్ పృతన్యాద్ అయుద్ధో అస్య వి భజాని వేదః || 10-027-10

  యస్యానక్షా దుహితా జాత్వ్ ఆస కస్ తాం విద్వాఅభి మన్యాతే అన్ధామ్ |
  కతరో మేనిమ్ ప్రతి తమ్ ముచాతే య ఈం వహాతే య ఈం వా వరేయాత్ || 10-027-11

  కియతీ యోషా మర్యతో వధూయోః పరిప్రీతా పన్యసా వార్యేణ |
  భద్రా వధూర్ భవతి యత్ సుపేశాః స్వయం సా మిత్రం వనుతే జనే చిత్ || 10-027-12

  పత్తో జగార ప్రత్యఞ్చమ్ అత్తి శీర్ష్ణా శిరః ప్రతి దధౌ వరూథమ్ |
  ఆసీన ఊర్ధ్వామ్ ఉపసి క్షిణాతి న్యఙ్ఙ్ ఉత్తానామ్ అన్వ్ ఏతి భూమిమ్ || 10-027-13

  బృహన్న్ అచ్ఛాయో అపలాశో అర్వా తస్థౌ మాతా విషితో అత్తి గర్భః |
  అన్యస్యా వత్సం రిహతీ మిమాయ కయా భువా ని దధే ధేనుర్ ఊధః || 10-027-14

  సప్త వీరాసో అధరాద్ ఉద్ ఆయన్న్ అష్టోత్తరాత్తాత్ సమ్ అజగ్మిరన్ తే |
  నవ పశ్చాతాత్ స్థివిమన్త ఆయన్ దశ ప్రాక్ సాను వి తిరన్త్య్ అశ్నః || 10-027-15

  దశానామ్ ఏకం కపిలం సమానం తం హిన్వన్తి క్రతవే పార్యాయ |
  గర్భమ్ మాతా సుధితం వక్షణాస్వ్ అవేనన్తం తుషయన్తీ బిభర్తి || 10-027-16

  పీవానమ్ మేషమ్ అపచన్త వీరా న్యుప్తా అక్షా అను దీవ ఆసన్ |
  ద్వా ధనుమ్ బృహతీమ్ అప్స్వ్ అన్తః పవిత్రవన్తా చరతః పునన్తా || 10-027-17

  వి క్రోశనాసో విష్వఞ్చ ఆయన్ పచాతి నేమో నహి పక్షద్ అర్ధః |
  అయమ్ మే దేవః సవితా తద్ ఆహ ద్ర్వన్న ఇద్ వనవత్ సర్పిరన్నః || 10-027-18

  అపశ్యం గ్రామం వహమానమ్ ఆరాద్ అచక్రయా స్వధయా వర్తమానమ్ |
  సిషక్త్య్ అర్యః ప్ర యుగా జనానాం సద్యః శిశ్నా ప్రమినానో నవీయాన్ || 10-027-19

  ఏతౌ మే గావౌ ప్రమరస్య యుక్తౌ మో షు ప్ర సేధీర్ ముహుర్ ఇన్ మమన్ధి |
  ఆపశ్ చిద్ అస్య వి నశన్త్య్ అర్థం సూరశ్ చ మర్క ఉపరో బభూవాన్ || 10-027-20

  అయం యో వజ్రః పురుధా వివృత్తో ऽవః సూర్యస్య బృహతః పురీషాత్ |
  శ్రవ ఇద్ ఏనా పరో అన్యద్ అస్తి తద్ అవ్యథీ జరిమాణస్ తరన్తి || 10-027-21

  వృక్షే-వృక్షే నియతా మీమయద్ గౌస్ తతో వయః ప్ర పతాన్ పూరుషాదః |
  అథేదం విశ్వమ్ భువనమ్ భయాత ఇన్ద్రాయ సున్వద్ ఋషయే చ శిక్షత్ || 10-027-22

  దేవానామ్ మానే ప్రథమా అతిష్ఠన్ కృన్తత్రాద్ ఏషామ్ ఉపరా ఉద్ ఆయన్ |
  త్రయస్ తపన్తి పృథివీమ్ అనూపా ద్వా బృబూకం వహతః పురీషమ్ || 10-027-23

  సా తే జీవాతుర్ ఉత తస్య విద్ధి మా స్మైతాదృగ్ అప గూహః సమర్యే |
  ఆవిః స్వః కృణుతే గూహతే బుసం స పాదుర్ అస్య నిర్ణిజో న ముచ్యతే || 10-027-24