ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 9

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 9)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆపో హి ష్ఠా మయోభువస్ తా న ఊర్జే దధాతన |
  మహే రణాయ చక్షసే || 10-009-01

  యో వః శివతమో రసస్ తస్య భాజయతేహ నః |
  ఉశతీర్ ఇవ మాతరః || 10-009-02

  తస్మా అరం గమామ వో యస్య క్షయాయ జిన్వథ |
  ఆపో జనయథా చ నః || 10-009-03

  శం నో దేవీర్ అభిష్టయ ఆపో భవన్తు పీతయే |
  శం యోర్ అభి స్రవన్తు నః || 10-009-04

  ఈశానా వార్యాణాం క్షయన్తీశ్ చర్షణీనామ్ |
  అపో యాచామి భేషజమ్ || 10-009-05

  అప్సు మే సోమో అబ్రవీద్ అన్తర్ విశ్వాని భేషజా |
  అగ్నిం చ విశ్వశమ్భువమ్ || 10-009-06

  ఆపః పృణీత భేషజం వరూథం తన్వే మమ |
  జ్యోక్ చ సూర్యం దృశే || 10-009-07

  ఇదమ్ ఆపః ప్ర వహత యత్ కిం చ దురితమ్ మయి |
  యద్ వాహమ్ అభిదుద్రోహ యద్ వా శేప ఉతానృతమ్ || 10-009-08

  ఆపో అద్యాన్వ్ అచారిషం రసేన సమ్ అగస్మహి |
  పయస్వాన్ అగ్న ఆ గహి తమ్ మా సం సృజ వర్చసా || 10-009-09