ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 10

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 10)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఓ చిత్ సఖాయం సఖ్యా వవృత్యాం తిరః పురూ చిద్ అర్ణవం జగన్వాన్ |
  పితుర్ నపాతమ్ ఆ దధీత వేధా అధి క్షమి ప్రతరం దీధ్యానః || 10-010-01

  న తే సఖా సఖ్యం వష్ట్య్ ఏతత్ సలక్ష్మా యద్ విషురూపా భవాతి |
  మహస్ పుత్రాసో అసురస్య వీరా దివో ధర్తార ఉర్వియా పరి ఖ్యన్ || 10-010-02

  ఉశన్తి ఘా తే అమృతాస ఏతద్ ఏకస్య చిత్ త్యజసమ్ మర్త్యస్య |
  ని తే మనో మనసి ధాయ్య్ అస్మే జన్యుః పతిస్ తన్వమ్ ఆ వివిశ్యాః || 10-010-03

  న యత్ పురా చకృమా కద్ ధ నూనమ్ ఋతా వదన్తో అనృతం రపేమ |
  గన్ధర్వో అప్స్వ్ అప్యా చ యోషా సా నో నాభిః పరమం జామి తన్ నౌ || 10-010-04

  గర్భే ను నౌ జనితా దమ్పతీ కర్ దేవస్ త్వష్టా సవితా విశ్వరూపః |
  నకిర్ అస్య ప్ర మినన్తి వ్రతాని వేద నావ్ అస్య పృథివీ ఉత ద్యౌః || 10-010-05

  కో అస్య వేద ప్రథమస్యాహ్నః క ఈం దదర్శ క ఇహ ప్ర వోచత్ |
  బృహన్ మిత్రస్య వరుణస్య ధామ కద్ ఉ బ్రవ ఆహనో వీచ్యా నౄన్ || 10-010-06

  యమస్య మా యమ్యం కామ ఆగన్ సమానే యోనౌ సహశేయ్యాయ |
  జాయేవ పత్యే తన్వం రిరిచ్యాం వి చిద్ వృహేవ రథ్యేవ చక్రా || 10-010-07

  న తిష్ఠన్తి న ని మిషన్త్య్ ఏతే దేవానాం స్పశ ఇహ యే చరన్తి |
  అన్యేన మద్ ఆహనో యాహి తూయం తేన వి వృహ రథ్యేవ చక్రా || 10-010-08

  రాత్రీభిర్ అస్మా అహభిర్ దశస్యేత్ సూర్యస్య చక్షుర్ ముహుర్ ఉన్ మిమీయాత్ |
  దివా పృథివ్యా మిథునా సబన్ధూ యమీర్ యమస్య బిభృయాద్ అజామి || 10-010-09

  ఆ ఘా తా గచ్ఛాన్ ఉత్తరా యుగాని యత్ర జామయః కృణవన్న్ అజామి |
  ఉప బర్బృహి వృషభాయ బాహుమ్ అన్యమ్ ఇచ్ఛస్వ సుభగే పతిమ్ మత్ || 10-010-10

  కిమ్ భ్రాతాసద్ యద్ అనాథమ్ భవాతి కిమ్ ఉ స్వసా యన్ నిరృతిర్ నిగచ్ఛాత్ |
  కామమూతా బహ్వ్ ఏతద్ రపామి తన్వా మే తన్వం సమ్ పిపృగ్ధి || 10-010-11

  న వా ఉ తే తన్వా తన్వం సమ్ పపృచ్యామ్ పాపమ్ ఆహుర్ యః స్వసారం నిగచ్ఛాత్ |
  అన్యేన మత్ ప్రముదః కల్పయస్వ న తే భ్రాతా సుభగే వష్ట్య్ ఏతత్ || 10-010-12

  బతో బతాసి యమ నైవ తే మనో హృదయం చావిదామ |
  అన్యా కిల త్వాం కక్ష్యేవ యుక్తమ్ పరి ష్వజాతే లిబుజేవ వృక్షమ్ || 10-010-13

  అన్యమ్ ఊ షు త్వం యమ్య్ అన్య ఉ త్వామ్ పరి ష్వజాతే లిబుజేవ వృక్షమ్ |
  తస్య వా త్వమ్ మన ఇచ్ఛా స వా తవాధా కృణుష్వ సంవిదం సుభద్రామ్ || 10-010-14