ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 11

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 11)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  వృషా వృష్ణే దుదుహే దోహసా దివః పయాంసి యహ్వో అదితేర్ అదాభ్యః |
  విశ్వం స వేద వరుణో యథా ధియా స యజ్ఞియో యజతు యజ్ఞియాఋతూన్ || 10-011-01

  రపద్ గన్ధర్వీర్ అప్యా చ యోషణా నదస్య నాదే పరి పాతు మే మనః |
  ఇష్టస్య మధ్యే అదితిర్ ని ధాతు నో భ్రాతా నో జ్యేష్ఠః ప్రథమో వి వోచతి || 10-011-02

  సో చిన్ ను భద్రా క్షుమతీ యశస్వత్య్ ఉషా ఉవాస మనవే స్వర్వతీ |
  యద్ ఈమ్ ఉశన్తమ్ ఉశతామ్ అను క్రతుమ్ అగ్నిం హోతారం విదథాయ జీజనన్ || 10-011-03

  అధ త్యం ద్రప్సం విభ్వం విచక్షణం విర్ ఆభరద్ ఇషితః శ్యేనో అధ్వరే |
  యదీ విశో వృణతే దస్మమ్ ఆర్యా అగ్నిం హోతారమ్ అధ ధీర్ అజాయత || 10-011-04

  సదాసి రణ్వో యవసేవ పుష్యతే హోత్రాభిర్ అగ్నే మనుషః స్వధ్వరః |
  విప్రస్య వా యచ్ ఛశమాన ఉక్థ్యం వాజం ససవాఉపయాసి భూరిభిః || 10-011-05

  ఉద్ ఈరయ పితరా జార ఆ భగమ్ ఇయక్షతి హర్యతో హృత్త ఇష్యతి |
  వివక్తి వహ్నిః స్వపస్యతే మఖస్ తవిష్యతే అసురో వేపతే మతీ || 10-011-06

  యస్ తే అగ్నే సుమతిమ్ మర్తో అక్షత్ సహసః సూనో అతి స ప్ర శృణ్వే |
  ఇషం దధానో వహమానో అశ్వైర్ ఆ స ద్యుమాఅమవాన్ భూషతి ద్యూన్ || 10-011-07

  యద్ అగ్న ఏషా సమితిర్ భవాతి దేవీ దేవేషు యజతా యజత్ర |
  రత్నా చ యద్ విభజాసి స్వధావో భాగం నో అత్ర వసుమన్తం వీతాత్ || 10-011-08

  శ్రుధీ నో అగ్నే సదనే సధస్థే యుక్ష్వా రథమ్ అమృతస్య ద్రవిత్నుమ్ |
  ఆ నో వహ రోదసీ దేవపుత్రే మాకిర్ దేవానామ్ అప భూర్ ఇహ స్యాః || 10-011-09