ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 12

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 12)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ద్యావా హ క్షామా ప్రథమే ఋతేనాభిశ్రావే భవతః సత్యవాచా |
  దేవో యన్ మర్తాన్ యజథాయ కృణ్వన్ సీదద్ ధోతా ప్రత్యఙ్ స్వమ్ అసుం యన్ || 10-012-01

  దేవో దేవాన్ పరిభూర్ ఋతేన వహా నో హవ్యమ్ ప్రథమశ్ చికిత్వాన్ |
  ధూమకేతుః సమిధా భాఋజీకో మన్ద్రో హోతా నిత్యో వాచా యజీయాన్ || 10-012-02

  స్వావృగ్ దేవస్యామృతం యదీ గోర్ అతో జాతాసో ధారయన్త ఉర్వీ |
  విశ్వే దేవా అను తత్ తే యజుర్ గుర్ దుహే యద్ ఏనీ దివ్యం ఘృతం వాః || 10-012-03

  అర్చామి వాం వర్ధాయాపో ఘృతస్నూ ద్యావాభూమీ శృణుతం రోదసీ మే |
  అహా యద్ ద్యావో ऽసునీతిమ్ అయన్ మధ్వా నో అత్ర పితరా శిశీతామ్ || 10-012-04

  కిం స్విన్ నో రాజా జగృహే కద్ అస్యాతి వ్రతం చకృమా కో వి వేద |
  మిత్రశ్ చిద్ ధి ష్మా జుహురాణో దేవాఞ్ ఛ్లోకో న యాతామ్ అపి వాజో అస్తి || 10-012-05

  దుర్మన్త్వ్ అత్రామృతస్య నామ సలక్ష్మా యద్ విషురూపా భవాతి |
  యమస్య యో మనవతే సుమన్త్వ్ అగ్నే తమ్ ఋష్వ పాహ్య్ అప్రయుచ్ఛన్ || 10-012-06

  యస్మిన్ దేవా విదథే మాదయన్తే వివస్వతః సదనే ధారయన్తే |
  సూర్యే జ్యోతిర్ అదధుర్ మాస్య్ అక్తూన్ పరి ద్యోతనిం చరతో అజస్రా || 10-012-07

  యస్మిన్ దేవా మన్మని సంచరన్త్య్ అపీచ్యే న వయమ్ అస్య విద్మ |
  మిత్రో నో అత్రాదితిర్ అనాగాన్ సవితా దేవో వరుణాయ వోచత్ || 10-012-08

  శ్రుధీ నో అగ్నే సదనే సధస్థే యుక్ష్వా రథమ్ అమృతస్య ద్రవిత్నుమ్ |
  ఆ నో వహ రోదసీ దేవపుత్రే మాకిర్ దేవానామ్ అప భూర్ ఇహ స్యాః || 10-012-09