ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 13

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 13)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యుజే వామ్ బ్రహ్మ పూర్వ్యం నమోభిర్ వి శ్లోక ఏతు పథ్యేవ సూరేః |
  శృణ్వన్తు విశ్వే అమృతస్య పుత్రా ఆ యే ధామాని దివ్యాని తస్థుః || 10-013-01

  యమే ఇవ యతమానే యద్ ఐతమ్ ప్ర వామ్ భరన్ మానుషా దేవయన్తః |
  ఆ సీదతం స్వమ్ ఉలోకం విదానే స్వాసస్థే భవతమ్ ఇన్దవే నః || 10-013-02

  పఞ్చ పదాని రుపో అన్వ్ అరోహం చతుష్పదీమ్ అన్వ్ ఏమి వ్రతేన |
  అక్షరేణ ప్రతి మిమ ఏతామ్ ఋతస్య నాభావ్ అధి సమ్ పునామి || 10-013-03

  దేవేభ్యః కమ్ అవృణీత మృత్యుమ్ ప్రజాయై కమ్ అమృతం నావృణీత |
  బృహస్పతిం యజ్ఞమ్ అకృణ్వత ఋషిమ్ ప్రియాం యమస్ తన్వమ్ ప్రారిరేచీత్ || 10-013-04

  సప్త క్షరన్తి శిశవే మరుత్వతే పిత్రే పుత్రాసో అప్య్ అవీవతన్న్ ఋతమ్ |
  ఉభే ఇద్ అస్యోభయస్య రాజత ఉభే యతేతే ఉభయస్య పుష్యతః || 10-013-05