ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 14

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 14)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  పరేయివాంసమ్ ప్రవతో మహీర్ అను బహుభ్యః పన్థామ్ అనుపస్పశానమ్ |
  వైవస్వతం సంగమనం జనానాం యమం రాజానం హవిషా దువస్య || 10-014-01

  యమో నో గాతుమ్ ప్రథమో వివేద నైషా గవ్యూతిర్ అపభర్తవా ఉ |
  యత్రా నః పూర్వే పితరః పరేయుర్ ఏనా జజ్ఞానాః పథ్యా అను స్వాః || 10-014-02

  మాతలీ కవ్యైర్ యమో అఙ్గిరోభిర్ బృహస్పతిర్ ఋక్వభిర్ వావృధానః |
  యాంశ్ చ దేవా వావృధుర్ యే చ దేవాన్ స్వాహాన్యే స్వధయాన్యే మదన్తి || 10-014-03

  ఇమం యమ ప్రస్తరమ్ ఆ హి సీదాఙ్గిరోభిః పితృభిః సంవిదానః |
  ఆ త్వా మన్త్రాః కవిశస్తా వహన్త్వ్ ఏనా రాజన్ హవిషా మాదయస్వ || 10-014-04

  అఙ్గిరోభిర్ ఆ గహి యజ్ఞియేభిర్ యమ వైరూపైర్ ఇహ మాదయస్వ |
  వివస్వన్తం హువే యః పితా తే ऽస్మిన్ యజ్ఞే బర్హిష్య్ ఆ నిషద్య || 10-014-05

  అఙ్గిరసో నః పితరో నవగ్వా అథర్వాణో భృగవః సోమ్యాసః |
  తేషాం వయం సుమతౌ యజ్ఞియానామ్ అపి భద్రే సౌమనసే స్యామ || 10-014-06

  ప్రేహి ప్రేహి పథిభిః పూర్వ్యేభిర్ యత్రా నః పూర్వే పితరః పరేయుః |
  ఉభా రాజానా స్వధయా మదన్తా యమమ్ పశ్యాసి వరుణం చ దేవమ్ || 10-014-07

  సం గచ్ఛస్వ పితృభిః సం యమేనేష్టాపూర్తేన పరమే వ్యోమన్ |
  హిత్వాయావద్యమ్ పునర్ అస్తమ్ ఏహి సం గచ్ఛస్వ తన్వా సువర్చాః || 10-014-08

  అపేత వీత వి చ సర్పతాతో ऽస్మా ఏతమ్ పితరో లోకమ్ అక్రన్ |
  అహోభిర్ అద్భిర్ అక్తుభిర్ వ్యక్తం యమో దదాత్య్ అవసానమ్ అస్మై || 10-014-09

  అతి ద్రవ సారమేయౌ శ్వానౌ చతురక్షౌ శబలౌ సాధునా పథా |
  అథా పితౄన్ సువిదత్రాఉపేహి యమేన యే సధమాదమ్ మదన్తి || 10-014-10

  యౌ తే శ్వానౌ యమ రక్షితారౌ చతురక్షౌ పథిరక్షీ నృచక్షసౌ |
  తాభ్యామ్ ఏనమ్ పరి దేహి రాజన్ స్వస్తి చాస్మా అనమీవం చ ధేహి || 10-014-11

  ఉరూణసావ్ అసుతృపా ఉదుమ్బలౌ యమస్య దూతౌ చరతో జనాఅను |
  తావ్ అస్మభ్యం దృశయే సూర్యాయ పునర్ దాతామ్ అసుమ్ అద్యేహ భద్రమ్ || 10-014-12

  యమాయ సోమం సునుత యమాయ జుహుతా హవిః |
  యమం హ యజ్ఞో గచ్ఛత్య్ అగ్నిదూతో అరంకృతః || 10-014-13

  యమాయ ఘృతవద్ ధవిర్ జుహోత ప్ర చ తిష్ఠత |
  స నో దేవేష్వ్ ఆ యమద్ దీర్ఘమ్ ఆయుః ప్ర జీవసే || 10-014-14

  యమాయ మధుమత్తమం రాజ్ఞే హవ్యం జుహోతన |
  ఇదం నమ ఋషిభ్యః పూర్వజేభ్యః పూర్వేభ్యః పథికృద్భ్యః || 10-014-15

  త్రికద్రుకేభిః పతతి షళ్ ఉర్వీర్ ఏకమ్ ఇద్ బృహత్ |
  త్రిష్టుబ్ గాయత్రీ ఛన్దాంసి సర్వా తా యమ ఆహితా || 10-014-16