ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 15

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 15)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఉద్ ఈరతామ్ అవర ఉత్ పరాస ఉన్ మధ్యమాః పితరః సోమ్యాసః |
  అసుం య ఈయుర్ అవృకా ఋతజ్ఞాస్ తే నో ऽవన్తు పితరో హవేషు || 10-015-01

  ఇదమ్ పితృభ్యో నమో అస్త్వ్ అద్య యే పూర్వాసో య ఉపరాస ఈయుః |
  యే పార్థివే రజస్య్ ఆ నిషత్తా యే వా నూనం సువృజనాసు విక్షు || 10-015-02

  ఆహమ్ పితౄన్ సువిదత్రాఅవిత్సి నపాతం చ విక్రమణం చ విష్ణోః |
  బర్హిషదో యే స్వధయా సుతస్య భజన్త పిత్వస్ త ఇహాగమిష్ఠాః || 10-015-03

  బర్హిషదః పితర ఊత్య్ అర్వాగ్ ఇమా వో హవ్యా చకృమా జుషధ్వమ్ |
  త ఆ గతావసా శంతమేనాథా నః శం యోర్ అరపో దధాత || 10-015-04

  ఉపహూతాః పితరః సోమ్యాసో బర్హిష్యేషు నిధిషు ప్రియేషు |
  త ఆ గమన్తు త ఇహ శ్రువన్త్వ్ అధి బ్రువన్తు తే ऽవన్త్వ్ అస్మాన్ || 10-015-05

  ఆచ్యా జాను దక్షిణతో నిషద్యేమం యజ్ఞమ్ అభి గృణీత విశ్వే |
  మా హింసిష్ట పితరః కేన చిన్ నో యద్ వ ఆగః పురుషతా కరామ || 10-015-06

  ఆసీనాసో అరుణీనామ్ ఉపస్థే రయిం ధత్త దాశుషే మర్త్యాయ |
  పుత్రేభ్యః పితరస్ తస్య వస్వః ప్ర యచ్ఛత త ఇహోర్జం దధాత || 10-015-07

  యే నః పూర్వే పితరః సోమ్యాసో ऽనూహిరే సోమపీథం వసిష్ఠాః |
  తేభిర్ యమః సంరరాణో హవీంష్య్ ఉశన్న్ ఉశద్భిః ప్రతికామమ్ అత్తు || 10-015-08

  యే తాతృషుర్ దేవత్రా జేహమానా హోత్రావిద స్తోమతష్టాసో అర్కైః |
  ఆగ్నే యాహి సువిదత్రేభిర్ అర్వాఙ్ సత్యైః కవ్యైః పితృభిర్ ఘర్మసద్భిః || 10-015-09

  యే సత్యాసో హవిరదో హవిష్పా ఇన్ద్రేణ దేవైః సరథం దధానాః |
  ఆగ్నే యాహి సహస్రం దేవవన్దైః పరైః పూర్వైః పితృభిర్ ఘర్మసద్భిః || 10-015-10

  అగ్నిష్వాత్తాః పితర ఏహ గచ్ఛత సదః-సదః సదత సుప్రణీతయః |
  అత్తా హవీంషి ప్రయతాని బర్హిష్య్ అథా రయిం సర్వవీరం దధాతన || 10-015-11

  త్వమ్ అగ్న ఈళితో జాతవేదో ऽవాడ్ ఢవ్యాని సురభీణి కృత్వీ |
  ప్రాదాః పితృభ్యః స్వధయా తే అక్షన్న్ అద్ధి త్వం దేవ ప్రయతా హవీంషి || 10-015-12

  యే చేహ పితరో యే చ నేహ యాంశ్ చ విద్మ యాఉ చ న ప్రవిద్మ |
  త్వం వేత్థ యతి తే జాతవేదః స్వధాభిర్ యజ్ఞం సుకృతం జుషస్వ || 10-015-13

  యే అగ్నిదగ్ధా యే అనగ్నిదగ్ధా మధ్యే దివః స్వధయా మాదయన్తే |
  తేభిః స్వరాళ్ అసునీతిమ్ ఏతాం యథావశం తన్వం కల్పయస్వ || 10-015-14