ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 16

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 16)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  మైనమ్ అగ్నే వి దహో మాభి శోచో మాస్య త్వచం చిక్షిపో మా శరీరమ్ |
  యదా శృతం కృణవో జాతవేదో ऽథేమ్ ఏనమ్ ప్ర హిణుతాత్ పితృభ్యః || 10-016-01

  శృతం యదా కరసి జాతవేదో ऽథేమ్ ఏనమ్ పరి దత్తాత్ పితృభ్యః |
  యదా గచ్ఛాత్య్ అసునీతిమ్ ఏతామ్ అథా దేవానాం వశనీర్ భవాతి || 10-016-02

  సూర్యం చక్షుర్ గచ్ఛతు వాతమ్ ఆత్మా ద్యాం చ గచ్ఛ పృథివీం చ ధర్మణా |
  అపో వా గచ్ఛ యది తత్ర తే హితమ్ ఓషధీషు ప్రతి తిష్ఠా శరీరైః || 10-016-03

  అజో భాగస్ తపసా తం తపస్వ తం తే శోచిస్ తపతు తం తే అర్చిః |
  యాస్ తే శివాస్ తన్వో జాతవేదస్ తాభిర్ వహైనం సుకృతామ్ ఉలోకమ్ || 10-016-04

  అవ సృజ పునర్ అగ్నే పితృభ్యో యస్ త ఆహుతశ్ చరతి స్వధాభిః |
  ఆయుర్ వసాన ఉప వేతు శేషః సం గచ్ఛతాం తన్వా జాతవేదః || 10-016-05

  యత్ తే కృష్ణః శకున ఆతుతోద పిపీలః సర్ప ఉత వా శ్వాపదః |
  అగ్నిష్ టద్ విశ్వాద్ అగదం కృణోతు సోమశ్ చ యో బ్రాహ్మణాఆవివేశ || 10-016-06

  అగ్నేర్ వర్మ పరి గోభిర్ వ్యయస్వ సమ్ ప్రోర్ణుష్వ పీవసా మేదసా చ |
  నేత్ త్వా ధృష్ణుర్ హరసా జర్హృషాణో దధృగ్ విధక్ష్యన్ పర్యఙ్ఖయాతే || 10-016-07

  ఇమమ్ అగ్నే చమసమ్ మా వి జిహ్వరః ప్రియో దేవానామ్ ఉత సోమ్యానామ్ |
  ఏష యశ్ చమసో దేవపానస్ తస్మిన్ దేవా అమృతా మాదయన్తే || 10-016-08

  క్రవ్యాదమ్ అగ్నిమ్ ప్ర హిణోమి దూరం యమరాజ్ఞో గచ్ఛతు రిప్రవాహః |
  ఇహైవాయమ్ ఇతరో జాతవేదా దేవేభ్యో హవ్యం వహతు ప్రజానన్ || 10-016-09

  యో అగ్నిః క్రవ్యాత్ ప్రవివేశ వో గృహమ్ ఇమమ్ పశ్యన్న్ ఇతరం జాతవేదసమ్ |
  తం హరామి పితృయజ్ఞాయ దేవం స ఘర్మమ్ ఇన్వాత్ పరమే సధస్థే || 10-016-10

  యో అగ్నిః క్రవ్యవాహనః పితౄన్ యక్షద్ ఋతావృధః |
  ప్రేద్ ఉ హవ్యాని వోచతి దేవేభ్యశ్ చ పితృభ్య ఆ || 10-016-11

  ఉశన్తస్ త్వా ని ధీమహ్య్ ఉశన్తః సమ్ ఇధీమహి |
  ఉశన్న్ ఉశత ఆ వహ పితౄన్ హవిషే అత్తవే || 10-016-12

  యం త్వమ్ అగ్నే సమదహస్ తమ్ ఉ నిర్ వాపయా పునః |
  కియామ్బ్వ్ అత్ర రోహతు పాకదూర్వా వ్యల్కశా || 10-016-13

  శీతికే శీతికావతి హ్లాదికే హ్లాదికావతి |
  మణ్డూక్యా సు సం గమ ఇమం స్వ్ అగ్నిం హర్షయ || 10-016-14