ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 17

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 17)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  త్వష్టా దుహిత్రే వహతుం కృణోతీతీదం విశ్వమ్ భువనం సమ్ ఏతి |
  యమస్య మాతా పర్యుహ్యమానా మహో జాయా వివస్వతో ననాశ || 10-017-01

  అపాగూహన్న్ అమృతామ్ మర్త్యేభ్యః కృత్వీ సవర్ణామ్ అదదుర్ వివస్వతే |
  ఉతాశ్వినావ్ అభరద్ యత్ తద్ ఆసీద్ అజహాద్ ఉ ద్వా మిథునా సరణ్యూః || 10-017-02

  పూషా త్వేతశ్ చ్యావయతు ప్ర విద్వాన్ అనష్టపశుర్ భువనస్య గోపాః |
  స త్వైతేభ్యః పరి దదత్ పితృభ్యో ऽగ్నిర్ దేవేభ్యః సువిదత్రియేభ్యః || 10-017-03

  ఆయుర్ విశ్వాయుః పరి పాసతి త్వా పూషా త్వా పాతు ప్రపథే పురస్తాత్ |
  యత్రాసతే సుకృతో యత్ర తే యయుస్ తత్ర త్వా దేవః సవితా దధాతు || 10-017-04

  పూషేమా ఆశా అను వేద సర్వాః సో అస్మాఅభయతమేన నేషత్ |
  స్వస్తిదా ఆఘృణిః సర్వవీరో ऽప్రయుచ్ఛన్ పుర ఏతు ప్రజానన్ || 10-017-05

  ప్రపథే పథామ్ అజనిష్ట పూషా ప్రపథే దివః ప్రపథే పృథివ్యాః |
  ఉభే అభి ప్రియతమే సధస్థే ఆ చ పరా చ చరతి ప్రజానన్ || 10-017-06

  సరస్వతీం దేవయన్తో హవన్తే సరస్వతీమ్ అధ్వరే తాయమానే |
  సరస్వతీం సుకృతో అహ్వయన్త సరస్వతీ దాశుషే వార్యం దాత్ || 10-017-07

  సరస్వతి యా సరథం యయాథ స్వధాభిర్ దేవి పితృభిర్ మదన్తీ |
  ఆసద్యాస్మిన్ బర్హిషి మాదయస్వానమీవా ఇష ఆ ధేహ్య్ అస్మే || 10-017-08

  సరస్వతీం యామ్ పితరో హవన్తే దక్షిణా యజ్ఞమ్ అభినక్షమాణాః |
  సహస్రార్ఘమ్ ఇళో అత్ర భాగం రాయస్ పోషం యజమానేషు ధేహి || 10-017-09

  ఆపో అస్మాన్ మాతరః శున్ధయన్తు ఘృతేన నో ఘృతప్వః పునన్తు |
  విశ్వం హి రిప్రమ్ ప్రవహన్తి దేవీర్ ఉద్ ఇద్ ఆభ్యః శుచిర్ ఆ పూత ఏమి || 10-017-10

  ద్రప్సశ్ చస్కన్ద ప్రథమాఅను ద్యూన్ ఇమం చ యోనిమ్ అను యశ్ చ పూర్వః |
  సమానం యోనిమ్ అను సంచరన్తం ద్రప్సం జుహోమ్య్ అను సప్త హోత్రాః || 10-017-11

  యస్ తే ద్రప్స స్కన్దతి యస్ తే అంశుర్ బాహుచ్యుతో ధిషణాయా ఉపస్థాత్ |
  అధ్వర్యోర్ వా పరి వా యః పవిత్రాత్ తం తే జుహోమి మనసా వషట్కృతమ్ || 10-017-12

  యస్ తే ద్రప్స స్కన్నో యస్ తే అంశుర్ అవశ్ చ యః పరః స్రుచా |
  అయం దేవో బృహస్పతిః సం తం సిఞ్చతు రాధసే || 10-017-13

  పయస్వతీర్ ఓషధయః పయస్వన్ మామకం వచః |
  అపామ్ పయస్వద్ ఇత్ పయస్ తేన మా సహ శున్ధత || 10-017-14