ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 18

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 18)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  పరమ్ మృత్యో అను పరేహి పన్థాం యస్ తే స్వ ఇతరో దేవయానాత్ |
  చక్షుష్మతే శృణ్వతే తే బ్రవీమి మా నః ప్రజాం రీరిషో మోత వీరాన్ || 10-018-01

  మృత్యోః పదం యోపయన్తో యద్ ఐత ద్రాఘీయ ఆయుః ప్రతరం దధానాః |
  ఆప్యాయమానాః ప్రజయా ధనేన శుద్ధాః పూతా భవత యజ్ఞియాసః || 10-018-02

  ఇమే జీవా వి మృతైర్ ఆవవృత్రన్న్ అభూద్ భద్రా దేవహూతిర్ నో అద్య |
  ప్రాఞ్చో అగామ నృతయే హసాయ ద్రాఘీయ ఆయుః ప్రతరం దధానాః || 10-018-03

  ఇమం జీవేభ్యః పరిధిం దధామి మైషాం ను గాద్ అపరో అర్థమ్ ఏతమ్ |
  శతం జీవన్తు శరదః పురూచీర్ అన్తర్ మృత్యుం దధతామ్ పర్వతేన || 10-018-04

  యథాహాన్య్ అనుపూర్వమ్ భవన్తి యథ ఋతవ ఋతుభిర్ యన్తి సాధు |
  యథా న పూర్వమ్ అపరో జహాత్య్ ఏవా ధాతర్ ఆయూంషి కల్పయైషామ్ || 10-018-05

  ఆ రోహతాయుర్ జరసం వృణానా అనుపూర్వం యతమానా యతి ష్ఠ |
  ఇహ త్వష్టా సుజనిమా సజోషా దీర్ఘమ్ ఆయుః కరతి జీవసే వః || 10-018-06

  ఇమా నారీర్ అవిధవాః సుపత్నీర్ ఆఞ్జనేన సర్పిషా సం విశన్తు |
  అనశ్రవో ऽనమీవాః సురత్నా ఆ రోహన్తు జనయో యోనిమ్ అగ్రే || 10-018-07

  ఉద్ ఈర్ష్వ నార్య్ అభి జీవలోకం గతాసుమ్ ఏతమ్ ఉప శేష ఏహి |
  హస్తగ్రాభస్య దిధిషోస్ తవేదమ్ పత్యుర్ జనిత్వమ్ అభి సమ్ బభూథ || 10-018-08

  ధనుర్ హస్తాద్ ఆదదానో మృతస్యాస్మే క్షత్రాయ వర్చసే బలాయ |
  అత్రైవ త్వమ్ ఇహ వయం సువీరా విశ్వా స్పృధో అభిమాతీర్ జయేమ || 10-018-09

  ఉప సర్ప మాతరమ్ భూమిమ్ ఏతామ్ ఉరువ్యచసమ్ పృథివీం సుశేవామ్ |
  ఊర్ణమ్రదా యువతిర్ దక్షిణావత ఏషా త్వా పాతు నిరృతేర్ ఉపస్థాత్ || 10-018-10

  ఉచ్ ఛ్వఞ్చస్వ పృథివి మా ని బాధథాః సూపాయనాస్మై భవ సూపవఞ్చనా |
  మాతా పుత్రం యథా సిచాభ్య్ ఏనమ్ భూమ ఊర్ణుహి || 10-018-11

  ఉచ్ఛ్వఞ్చమానా పృథివీ సు తిష్ఠతు సహస్రమ్ మిత ఉప హి శ్రయన్తామ్ |
  తే గృహాసో ఘృతశ్చుతో భవన్తు విశ్వాహాస్మై శరణాః సన్త్వ్ అత్ర || 10-018-12

  ఉత్ తే స్తభ్నామి పృథివీం త్వత్ పరీమం లోగం నిదధన్ మో అహం రిషమ్ |
  ఏతాం స్థూణామ్ పితరో ధారయన్తు తే ऽత్రా యమః సాదనా తే మినోతు || 10-018-13

  ప్రతీచీనే మామ్ అహనీష్వాః పర్ణమ్ ఇవా దధుః |
  ప్రతీచీం జగ్రభా వాచమ్ అశ్వం రశనయా యథా || 10-018-14