ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 19

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 19)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ని వర్తధ్వమ్ మాను గాతాస్మాన్ సిషక్త రేవతీః |
  అగ్నీషోమా పునర్వసూ అస్మే ధారయతం రయిమ్ || 10-019-01

  పునర్ ఏనా ని వర్తయ పునర్ ఏనా న్య్ ఆ కురు |
  ఇన్ద్ర ఏణా ని యచ్ఛత్వ్ అగ్నిర్ ఏనా ఉపాజతు || 10-019-02

  పునర్ ఏతా ని వర్తన్తామ్ అస్మిన్ పుష్యన్తు గోపతౌ |
  ఇహైవాగ్నే ని ధారయేహ తిష్ఠతు యా రయిః || 10-019-03

  యన్ నియానం న్యయనం సంజ్ఞానం యత్ పరాయణమ్ |
  ఆవర్తనం నివర్తనం యో గోపా అపి తం హువే || 10-019-04

  య ఉదానడ్ వ్యయనం య ఉదానట్ పరాయణమ్ |
  ఆవర్తనం నివర్తనమ్ అపి గోపా ని వర్తతామ్ || 10-019-05

  ఆ నివర్త ని వర్తయ పునర్ న ఇన్ద్ర గా దేహి |
  జీవాభిర్ భునజామహై || 10-019-06

  పరి వో విశ్వతో దధ ఊర్జా ఘృతేన పయసా |
  యే దేవాః కే చ యజ్ఞియాస్ తే రయ్యా సం సృజన్తు నః || 10-019-07

  ఆ నివర్తన వర్తయ ని నివర్తన వర్తయ |
  భూమ్యాశ్ చతస్రః ప్రదిశస్ తాభ్య ఏనా ని వర్తయ || 10-019-08