ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 20

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 20)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  భద్రం నో అపి వాతయ మనః || 10-020-01

  అగ్నిమ్ ఈళే భుజాం యవిష్ఠం శాసా మిత్రం దుర్ధరీతుమ్ |
  యస్య ధర్మన్ స్వర్ ఏనీః సపర్యన్తి మాతుర్ ఊధః || 10-020-02

  యమ్ ఆసా కృపనీళమ్ భాసాకేతుం వర్ధయన్తి |
  భ్రాజతే శ్రేణిదన్ || 10-020-03

  అర్యో విశాం గాతుర్ ఏతి ప్ర యద్ ఆనడ్ దివో అన్తాన్ |
  కవిర్ అభ్రం దీద్యానః || 10-020-04

  జుషద్ ధవ్యా మానుషస్యోర్ధ్వస్ తస్థావ్ ఋభ్వా యజ్ఞే |
  మిన్వన్ సద్మ పుర ఏతి || 10-020-05

  స హి క్షేమో హవిర్ యజ్ఞః శ్రుష్టీద్ అస్య గాతుర్ ఏతి |
  అగ్నిం దేవా వాశీమన్తమ్ || 10-020-06

  యజ్ఞాసాహం దువ ఇషే ऽగ్నిమ్ పూర్వస్య శేవస్య |
  అద్రేః సూనుమ్ ఆయుమ్ ఆహుః || 10-020-07

  నరో యే కే చాస్మద్ ఆ విశ్వేత్ తే వామ ఆ స్యుః |
  అగ్నిం హవిషా వర్ధన్తః || 10-020-08

  కృష్ణః శ్వేతో ऽరుషో యామో అస్య బ్రధ్న ఋజ్ర ఉత శోణో యశస్వాన్ |
  హిరణ్యరూపం జనితా జజాన || 10-020-09

  ఏవా తే అగ్నే విమదో మనీషామ్ ఊర్జో నపాద్ అమృతేభిః సజోషాః |
  గిర ఆ వక్షత్ సుమతీర్ ఇయాన ఇషమ్ ఊర్జం సుక్షితిం విశ్వమ్ ఆభాః || 10-020-10