ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 21

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 21)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆగ్నిం న స్వవృక్తిభిర్ హోతారం త్వా వృణీమహే |
  యజ్ఞాయ స్తీర్ణబర్హిషే వి వో మదే శీరమ్ పావకశోచిషం వివక్షసే || 10-021-01

  త్వామ్ ఉ తే స్వాభువః శుమ్భన్త్య్ అశ్వరాధసః |
  వేతి త్వామ్ ఉపసేచనీ వి వో మద ఋజీతిర్ అగ్న ఆహుతిర్ వివక్షసే || 10-021-02

  త్వే ధర్మాణ ఆసతే జుహూభిః సిఞ్చతీర్ ఇవ |
  కృష్ణా రూపాణ్య్ అర్జునా వి వో మదే విశ్వా అధి శ్రియో ధిషే వివక్షసే || 10-021-03

  యమ్ అగ్నే మన్యసే రయిం సహసావన్న్ అమర్త్య |
  తమ్ ఆ నో వాజసాతయే వి వో మదే యజ్ఞేషు చిత్రమ్ ఆ భరా వివక్షసే || 10-021-04

  అగ్నిర్ జాతో అథర్వణా విదద్ విశ్వాని కావ్యా |
  భువద్ దూతో వివస్వతో వి వో మదే ప్రియో యమస్య కామ్యో వివక్షసే || 10-021-05

  త్వాం యజ్ఞేష్వ్ ఈళతే ऽగ్నే ప్రయత్య్ అధ్వరే |
  త్వం వసూని కామ్యా వి వో మదే విశ్వా దధాసి దాశుషే వివక్షసే || 10-021-06

  త్వాం యజ్ఞేష్వ్ ఋత్విజం చారుమ్ అగ్నే ని షేదిరే |
  ఘృతప్రతీకమ్ మనుషో వి వో మదే శుక్రం చేతిష్ఠమ్ అక్షభిర్ వివక్షసే || 10-021-07

  అగ్నే శుక్రేణ శోచిషోరు ప్రథయసే బృహత్ |
  అభిక్రన్దన్ వృషాయసే వి వో మదే గర్భం దధాసి జామిషు వివక్షసే || 10-021-08