ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 22

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 22)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  కుహ శ్రుత ఇన్ద్రః కస్మిన్న్ అద్య జనే మిత్రో న శ్రూయతే |
  ఋషీణాం వా యః క్షయే గుహా వా చర్కృషే గిరా || 10-022-01

  ఇహ శ్రుత ఇన్ద్రో అస్మే అద్య స్తవే వజ్ర్య్ ఋచీషమః |
  మిత్రో న యో జనేష్వ్ ఆ యశశ్ చక్రే అసామ్య్ ఆ || 10-022-02

  మహో యస్ పతిః శవసో అసామ్య్ ఆ మహో నృమ్ణస్య తూతుజిః |
  భర్తా వజ్రస్య ధృష్ణోః పితా పుత్రమ్ ఇవ ప్రియమ్ || 10-022-03

  యుజానో అశ్వా వాతస్య ధునీ దేవో దేవస్య వజ్రివః |
  స్యన్తా పథా విరుక్మతా సృజాన స్తోష్య్ అధ్వనః || 10-022-04

  త్వం త్యా చిద్ వాతస్యాశ్వాగా ఋజ్రా త్మనా వహధ్యై |
  యయోర్ దేవో న మర్త్యో యన్తా నకిర్ విదాయ్యః || 10-022-05

  అధ గ్మన్తోశనా పృచ్ఛతే వాం కదర్థా న ఆ గృహమ్ |
  ఆ జగ్మథుః పరాకాద్ దివశ్ చ గ్మశ్ చ మర్త్యమ్ || 10-022-06

  ఆ న ఇన్ద్ర పృక్షసే ऽస్మాకమ్ బ్రహ్మోద్యతమ్ |
  తత్ త్వా యాచామహే ऽవః శుష్ణం యద్ ధన్న్ అమానుషమ్ || 10-022-07

  అకర్మా దస్యుర్ అభి నో అమన్తుర్ అన్యవ్రతో అమానుషః |
  త్వం తస్యామిత్రహన్ వధర్ దాసస్య దమ్భయ || 10-022-08

  త్వం న ఇన్ద్ర శూర శూరైర్ ఉత త్వోతాసో బర్హణా |
  పురుత్రా తే వి పూర్తయో నవన్త క్షోణయో యథా || 10-022-09

  త్వం తాన్ వృత్రహత్యే చోదయో నౄన్ కార్పాణే శూర వజ్రివః |
  గుహా యదీ కవీనాం విశాం నక్షత్రశవసామ్ || 10-022-10

  మక్షూ తా త ఇన్ద్ర దానాప్నస ఆక్షాణే శూర వజ్రివః |
  యద్ ధ శుష్ణస్య దమ్భయో జాతం విశ్వం సయావభిః || 10-022-11

  మాకుధ్ర్యగ్ ఇన్ద్ర శూర వస్వీర్ అస్మే భూవన్న్ అభిష్టయః |
  వయం-వయం త ఆసాం సుమ్నే స్యామ వజ్రివః || 10-022-12

  అస్మే తా త ఇన్ద్ర సన్తు సత్యాహింసన్తీర్ ఉపస్పృశః |
  విద్యామ యాసామ్ భుజో ధేనూనాం న వజ్రివః || 10-022-13

  అహస్తా యద్ అపదీ వర్ధత క్షాః శచీభిర్ వేద్యానామ్ |
  శుష్ణమ్ పరి ప్రదక్షిణిద్ విశ్వాయవే ని శిశ్నథః || 10-022-14

  పిబా-పిబేద్ ఇన్ద్ర శూర సోమమ్ మా రిషణ్యో వసవాన వసుః సన్ |
  ఉత త్రాయస్వ గృణతో మఘోనో మహశ్ చ రాయో రేవతస్ కృధీ నః || 10-022-15