ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 8

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 8)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర కేతునా బృహతా యాత్య్ అగ్నిర్ ఆ రోదసీ వృషభో రోరవీతి |
  దివశ్ చిద్ అన్తాఉపమాఉద్ ఆనళ్ అపామ్ ఉపస్థే మహిషో వవర్ధ || 10-008-01

  ముమోద గర్భో వృషభః కకుద్మాన్ అస్రేమా వత్సః శిమీవాఅరావీత్ |
  స దేవతాత్య్ ఉద్యతాని కృణ్వన్ స్వేషు క్షయేషు ప్రథమో జిగాతి || 10-008-02

  ఆ యో మూర్ధానమ్ పిత్రోర్ అరబ్ధ న్య్ అధ్వరే దధిరే సూరో అర్ణః |
  అస్య పత్మన్న్ అరుషీర్ అశ్వబుధ్నా ఋతస్య యోనౌ తన్వో జుషన్త || 10-008-03

  ఉష-ఉషో హి వసో అగ్రమ్ ఏషి త్వం యమయోర్ అభవో విభావా |
  ఋతాయ సప్త దధిషే పదాని జనయన్ మిత్రం తన్వే స్వాయై || 10-008-04

  భువశ్ చక్షుర్ మహ ఋతస్య గోపా భువో వరుణో యద్ ఋతాయ వేషి |
  భువో అపాం నపాజ్ జాతవేదో భువో దూతో యస్య హవ్యం జుజోషః || 10-008-05

  భువో యజ్ఞస్య రజసశ్ చ నేతా యత్రా నియుద్భిః సచసే శివాభిః |
  దివి మూర్ధానం దధిషే స్వర్షాం జిహ్వామ్ అగ్నే చకృషే హవ్యవాహమ్ || 10-008-06

  అస్య త్రితః క్రతునా వవ్రే అన్తర్ ఇచ్ఛన్ ధీతిమ్ పితుర్ ఏవైః పరస్య |
  సచస్యమానః పిత్రోర్ ఉపస్థే జామి బ్రువాణ ఆయుధాని వేతి || 10-008-07

  స పిత్ర్యాణ్య్ ఆయుధాని విద్వాన్ ఇన్ద్రేషిత ఆప్త్యో అభ్య్ అయుధ్యత్ |
  త్రిశీర్షాణం సప్తరశ్మిం జఘన్వాన్ త్వాష్ట్రస్య చిన్ నిః ససృజే త్రితో గాః || 10-008-08

  భూరీద్ ఇన్ద్ర ఉదినక్షన్తమ్ ఓజో ऽవాభినత్ సత్పతిర్ మన్యమానమ్ |
  త్వాష్ట్రస్య చిద్ విశ్వరూపస్య గోనామ్ ఆచక్రాణస్ త్రీణి శీర్షా పరా వర్క్ || 10-008-09