ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 7

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 7)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  స్వస్తి నో దివో అగ్నే పృథివ్యా విశ్వాయుర్ ధేహి యజథాయ దేవ |
  సచేమహి తవ దస్మ ప్రకేతైర్ ఉరుష్యా ణ ఉరుభిర్ దేవ శంసైః || 10-007-01

  ఇమా అగ్నే మతయస్ తుభ్యం జాతా గోభిర్ అశ్వైర్ అభి గృణన్తి రాధః |
  యదా తే మర్తో అను భోగమ్ ఆనడ్ వసో దధానో మతిభిః సుజాత || 10-007-02

  అగ్నిమ్ మన్యే పితరమ్ అగ్నిమ్ ఆపిమ్ అగ్నిమ్ భ్రాతరం సదమ్ ఇత్ సఖాయమ్ |
  అగ్నేర్ అనీకమ్ బృహతః సపర్యం దివి శుక్రం యజతం సూర్యస్య || 10-007-03

  సిధ్రా అగ్నే ధియో అస్మే సనుత్రీర్ యం త్రాయసే దమ ఆ నిత్యహోతా |
  ఋతావా స రోహిదశ్వః పురుక్షుర్ ద్యుభిర్ అస్మా అహభిర్ వామమ్ అస్తు || 10-007-04

  ద్యుభిర్ హితమ్ మిత్రమ్ ఇవ ప్రయోగమ్ ప్రత్నమ్ ఋత్విజమ్ అధ్వరస్య జారమ్ |
  బాహుభ్యామ్ అగ్నిమ్ ఆయవో ऽజనన్త విక్షు హోతారం న్య్ అసాదయన్త || 10-007-05

  స్వయం యజస్వ దివి దేవ దేవాన్ కిం తే పాకః కృణవద్ అప్రచేతాః |
  యథాయజ ఋతుభిర్ దేవ దేవాన్ ఏవా యజస్వ తన్వం సుజాత || 10-007-06

  భవా నో అగ్నే ऽవితోత గోపా భవా వయస్కృద్ ఉత నో వయోధాః |
  రాస్వా చ నః సుమహో హవ్యదాతిం త్రాస్వోత నస్ తన్వో అప్రయుచ్ఛన్ || 10-007-07