ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 6

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 6)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అయం స యస్య శర్మన్న్ అవోభిర్ అగ్నేర్ ఏధతే జరితాభిష్టౌ |
  జ్యేష్ఠేభిర్ యో భానుభిర్ ఋషూణామ్ పర్యేతి పరివీతో విభావా || 10-006-01

  యో భానుభిర్ విభావా విభాత్య్ అగ్నిర్ దేవేభిర్ ఋతావాజస్రః |
  ఆ యో వివాయ సఖ్యా సఖిభ్యో ऽపరిహ్వృతో అత్యో న సప్తిః || 10-006-02

  ఈశే యో విశ్వస్యా దేవవీతేర్ ఈశే విశ్వాయుర్ ఉషసో వ్యుష్టౌ |
  ఆ యస్మిన్ మనా హవీంష్య్ అగ్నావ్ అరిష్టరథ స్కభ్నాతి శూషైః || 10-006-03

  శూషేభిర్ వృధో జుషాణో అర్కైర్ దేవాఅచ్ఛా రఘుపత్వా జిగాతి |
  మన్ద్రో హోతా స జుహ్వా యజిష్ఠః సమ్మిశ్లో అగ్నిర్ ఆ జిఘర్తి దేవాన్ || 10-006-04

  తమ్ ఉస్రామ్ ఇన్ద్రం న రేజమానమ్ అగ్నిం గీర్భిర్ నమోభిర్ ఆ కృణుధ్వమ్ |
  ఆ యం విప్రాసో మతిభిర్ గృణన్తి జాతవేదసం జుహ్వం సహానామ్ || 10-006-05

  సం యస్మిన్ విశ్వా వసూని జగ్ముర్ వాజే నాశ్వాః సప్తీవన్త ఏవైః |
  అస్మే ఊతీర్ ఇన్ద్రవాతతమా అర్వాచీనా అగ్న ఆ కృణుష్వ || 10-006-06

  అధా హ్య్ అగ్నే మహ్నా నిషద్యా సద్యో జజ్ఞానో హవ్యో బభూథ |
  తం తే దేవాసో అను కేతమ్ ఆయన్న్ అధావర్ధన్త ప్రథమాస ఊమాః || 10-006-07