ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 5

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 5)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఏకః సముద్రో ధరుణో రయీణామ్ అస్మద్ ధృదో భూరిజన్మా వి చష్టే |
  సిషక్త్య్ ఊధర్ నిణ్యోర్ ఉపస్థ ఉత్సస్య మధ్యే నిహితమ్ పదం వేః || 10-005-01

  సమానం నీళం వృషణో వసానాః సం జగ్మిరే మహిషా అర్వతీభిః |
  ఋతస్య పదం కవయో ని పాన్తి గుహా నామాని దధిరే పరాణి || 10-005-02

  ఋతాయినీ మాయినీ సం దధాతే మిత్వా శిశుం జజ్ఞతుర్ వర్ధయన్తీ |
  విశ్వస్య నాభిం చరతో ధ్రువస్య కవేశ్ చిత్ తన్తుమ్ మనసా వియన్తః || 10-005-03

  ఋతస్య హి వర్తనయః సుజాతమ్ ఇషో వాజాయ ప్రదివః సచన్తే |
  అధీవాసం రోదసీ వావసానే ఘృతైర్ అన్నైర్ వావృధాతే మధూనామ్ || 10-005-04

  సప్త స్వసౄర్ అరుషీర్ వావశానో విద్వాన్ మధ్వ ఉజ్ జభారా దృశే కమ్ |
  అన్తర్ యేమే అన్తరిక్షే పురాజా ఇచ్ఛన్ వవ్రిమ్ అవిదత్ పూషణస్య || 10-005-05

  సప్త మర్యాదాః కవయస్ తతక్షుస్ తాసామ్ ఏకామ్ ఇద్ అభ్య్ అంహురో గాత్ |
  ఆయోర్ హ స్కమ్భ ఉపమస్య నీళే పథాం విసర్గే ధరుణేషు తస్థౌ || 10-005-06

  అసచ్ చ సచ్ చ పరమే వ్యోమన్ దక్షస్య జన్మన్న్ అదితేర్ ఉపస్థే |
  అగ్నిర్ హ నః ప్రథమజా ఋతస్య పూర్వ ఆయుని వృషభశ్ చ ధేనుః || 10-005-07