ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 4

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 4)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర తే యక్షి ప్ర త ఇయర్మి మన్మ భువో యథా వన్ద్యో నో హవేషు |
  ధన్వన్న్ ఇవ ప్రపా అసి త్వమ్ అగ్న ఇయక్షవే పూరవే ప్రత్న రాజన్ || 10-004-01

  యం త్వా జనాసో అభి సంచరన్తి గావ ఉష్ణమ్ ఇవ వ్రజం యవిష్ఠ |
  దూతో దేవానామ్ అసి మర్త్యానామ్ అన్తర్ మహాంశ్ చరసి రోచనేన || 10-004-02

  శిశుం న త్వా జేన్యం వర్ధయన్తీ మాతా బిభర్తి సచనస్యమానా |
  ధనోర్ అధి ప్రవతా యాసి హర్యఞ్ జిగీషసే పశుర్ ఇవావసృష్టః || 10-004-03

  మూరా అమూర న వయం చికిత్వో మహిత్వమ్ అగ్నే త్వమ్ అఙ్గ విత్సే |
  శయే వవ్రిశ్ చరతి జిహ్వయాదన్ రేరిహ్యతే యువతిం విశ్పతిః సన్ || 10-004-04

  కూచిజ్ జాయతే సనయాసు నవ్యో వనే తస్థౌ పలితో ధూమకేతుః |
  అస్నాతాపో వృషభో న ప్ర వేతి సచేతసో యమ్ ప్రణయన్త మర్తాః || 10-004-05

  తనూత్యజేవ తస్కరా వనర్గూ రశనాభిర్ దశభిర్ అభ్య్ అధీతామ్ |
  ఇయం తే అగ్నే నవ్యసీ మనీషా యుక్ష్వా రథం న శుచయద్భిర్ అఙ్గైః || 10-004-06

  బ్రహ్మ చ తే జాతవేదో నమశ్ చేయం చ గీః సదమ్ ఇద్ వర్ధనీ భూత్ |
  రక్షా ణో అగ్నే తనయాని తోకా రక్షోత నస్ తన్వో అప్రయుచ్ఛన్ || 10-004-07