ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 3

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 3)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇనో రాజన్న్ అరతిః సమిద్ధో రౌద్రో దక్షాయ సుషుమాఅదర్శి |
  చికిద్ వి భాతి భాసా బృహతాసిక్నీమ్ ఏతి రుశతీమ్ అపాజన్ || 10-003-01

  కృష్ణాం యద్ ఏనీమ్ అభి వర్పసా భూజ్ జనయన్ యోషామ్ బృహతః పితుర్ జామ్ |
  ఊర్ధ్వమ్ భానుం సూర్యస్య స్తభాయన్ దివో వసుభిర్ అరతిర్ వి భాతి || 10-003-02

  భద్రో భద్రయా సచమాన ఆగాత్ స్వసారం జారో అభ్య్ ఏతి పశ్చాత్ |
  సుప్రకేతైర్ ద్యుభిర్ అగ్నిర్ వితిష్ఠన్ రుశద్భిర్ వర్ణైర్ అభి రామమ్ అస్థాత్ || 10-003-03

  అస్య యామాసో బృహతో న వగ్నూన్ ఇన్ధానా అగ్నేః సఖ్యుః శివస్య |
  ఈడ్యస్య వృష్ణో బృహతః స్వాసో భామాసో యామన్న్ అక్తవశ్ చికిత్రే || 10-003-04

  స్వనా న యస్య భామాసః పవన్తే రోచమానస్య బృహతః సుదివః |
  జ్యేష్ఠేభిర్ యస్ తేజిష్ఠైః క్రీళుమద్భిర్ వర్షిష్ఠేభిర్ భానుభిర్ నక్షతి ద్యామ్ || 10-003-05

  అస్య శుష్మాసో దదృశానపవేర్ జేహమానస్య స్వనయన్ నియుద్భిః |
  ప్రత్నేభిర్ యో రుశద్భిర్ దేవతమో వి రేభద్భిర్ అరతిర్ భాతి విభ్వా || 10-003-06

  స ఆ వక్షి మహి న ఆ చ సత్సి దివస్పృథివ్యోర్ అరతిర్ యువత్యోః |
  అగ్నిః సుతుకః సుతుకేభిర్ అశ్వై రభస్వద్భీ రభస్వాఏహ గమ్యాః || 10-003-07